Çekilme sayılarına 243 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeden sonraki istifaları alınacağı

Memuriyetten iki defadan fazla çekilmiş olanların 657 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygun mütalâa edilmediği İlk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 11/11/1987
Kaynak 3 sayılı bülten 9. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 29.11.1984 gün ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 92 nci maddesinde; m...iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerin veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler..' in bu kanuna tabi kurumlarda memuriyete atanabilecekleri ifade edilmiş bulunmaktadır.

Maddede değişiklikten önce çekilenler veya çekilmiş sayılanlar için istisnai bir hüküm getirilmediği açıktır. Diğer taraftan 657 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesi ile düzenlenmiş bulunan memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları konusunun memuriyette kazanılmış hakların korunması gerektiği esası ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu sebeple, çekilen memurların yeniden memuriyete alınmalarını ilgililerin çekildikleri tarihte herhangi bir kısıtlama sözkonusu olmaksızın düzenleyen kanun hükümlerinin kazanılmış hak oluşturduğu dolayısıyla sonradan yürürlüğe giren kısıtlayıcı hükümlerin daha önce çekilmiş memurlar hakkında uygulanamayacağı görüşü geçerli görülmemektedir. Hal böyle olunca ilgideki yazınızda açıklandığı üzere memuriyetten iki defadan fazla çekilmiş olan şahsın değişik 92 nci madde uyarınca yeniden atanması uygun mütalâa edilmemiştir