İstifa etmiş memurların kitlere atanması

Memuriyette bulunup bilahare Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yeniden bir göreve atanma talebinde bulunanların memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmalarına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 6, 8 Tarih : 23/02/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 26. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde, 17/10/2005 tarihli ve 2005/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar?ın 3/a maddesi ile yönetim kurullarına verilen açıktan atama yetkisi dahilinde, daha önce memuriyette iken görevinden ayrılan ve bilahare yeniden bir göreve atanma talebinde bulunanların (emekli personel hariç) sınavsız olarak atamalarının yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde, ?Sözleşmeli personel yönetim kurulu kararı ile işe alınır. Yönetim kurulları bu yetkilerini, sınırlarını göstermek suretiyle devredebilirler. Sözleşmeli personel ile akdedilecek sözleşmeler Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tespit edilecek tip sözleşme çerçevesinde ve takvim yılı itibariyle yıllık olarak düzenlenir.
İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri ile yıl içinde memur statüsünde sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsusu olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır.
Sözleşmeli personelin, sözleşme süresi içinde görev yeri veya unvanının değişmesi halinde sözleşme yeniden düzenlenir.?, 8 inci maddesinde, ?Sözleşmeli personel, iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınır. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar ayrıca sınava tabi tutulmazlar.
Sınav konuları, sınavın şekli ve sınav komisyonunun teşkili ile sınava ilişkin diğer hususlar teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir.?, 58 inci maddesinde ise, ?Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.
Sözleşmeli personele ilişkin olarak Bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.? denilmektedir.
Diğer taraftan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2006 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 17/10/2005 tarihli ve 2005/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar?ın 3/a maddesinde, açıktan atama yoluyla personel alımlarının, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı?nca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, söz konusu yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde, daha önce memuriyette bulunup bilahare yeniden bir göreve atanma talebinde bulunanların memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel iken görevinden ayrılanların ise sözleşmeli personel pozisyonlarına ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle yapılacak atamalarının sınava tabi olmadığı değerlendirilmektedir.