Tasfiye İşleri Bölge Müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına yapılacak itirazları değerlendirecek merci

Tasfiye İşleri Bölge Müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına yapılacak itirazları değerlendirecek merci hususuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 135 Tarih : 23/12/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 84. sayfa

Gümrük Müsteşarlığı emrinde görev yapmakta olan Tasfiye İşleri Bölge Müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına yapılacak itirazları değerlendirecek merci hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135 inci maddesinde; "Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.
Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü, yedinci, onuncu ve on birinci fıkralarında; "?illerde valiler, ? buralarda görevli bütün memurların en üst disiplin amiridirler?
Disiplin işleriyle ilgili uygulamalarda, kaymakam ilçe, valiler il, belediye başkanları belediye teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridirler.
Bölge müdürlüklerinin ilçe teşkilatındaki birimlerinin başında bulunan ilçe idare şube başkanlarının disiplin amiri kaymakam, üst disiplin amiri vali; il teşkilatındaki il idare şube başkanlarının disiplin amiri ise vali olup, bu il idare şube başkanları hakkında özel yönetmeliklere ekli cetvellerde üst disiplin amiri tespit edilmez.
Ancak, bölge müdürlüklerinde bölge müdürleri il ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında, il idare şube başkanları ise ilçe idare şube başkanları ve ilçe teşkilatında görevli memurlar hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahiptir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; Bölge Müdürlerinin doğrudan verdikleri uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazın ceza verilen Devlet memurunun çalıştığı ilin valisine yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
Diğer taraftan, Gümrük Müsteşarlığının ilgi yazı ekinde alınan 15/10/2008 tarihli ve B.02.1.GÜM.0.71.00.08/812.T.12355-15833 sayılı yazısında Başkanlığımızın aynı konuda farklı görüşleri olduğu ifade edilmiş olup; 21/07/2005 tarihli ve 25882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile mezkur Yönetmeliğin 16 ncı maddesi tamamen değiştirilmiş olup Başkanlığımız tarafından verilen görüşlerdeki farklılıklar mevzuat değişikliğinden kaynaklanmış bulunmaktadır.