Sağlık Hizmetleri Sınıfında görevli sosyal çalışmacılara 1 derece verileceği

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulundan mezun olan??ın ?sosyal çalışmacı? unvanıyla 5 inci derece kadroya atamasının yapıldığı belirtilerek, ilgili personelin 657 sayılı Kanunun 36/A-5 maddesine göre giriş derece ve kademesine bir derece eklenmek suretiyle 8?inci derecenin 1?inci kademesinden göreve başlatılmasının uygun olacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 20/10/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 77. sayfa

Sosyal Hizmetler Yüksek Okulundan mezun olan kişinin "sosyal çalışmacı" unvanıyla 5 inci derece kadroya atamasının yapıldığı belirtilerek, ilgilinin öğrenim durumu sebebiyle memuriyete giriş derece ve kademesi hakkında tereddüde düşüldüğünden Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesi III'üncü bendinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil unvanlar sayılmış, aynı maddenin A bendi 5'inci fıkrasında da; "Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16/02/2000 tarihli ve 3120 sayılı yazısında Sosyal Hizmetler Yüksek Okulları mezunlarının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil sağlık bilimleri lisansiyerinden sayılması uygun görülmüştür.

Bu itibarla, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulundan "Sosyal Hizmet Uzmanı" unvanı ile mezun olanlar sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldıklarından, ilgili personelin 657 sayılı Kanunun 36/A-5 maddesine göre giriş derece ve kademesine bir derece eklenmek suretiyle 8'inci derecenin 1'inci kademesinden göreve başlatılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.