Savunma uzmanı unvanı ile şube müdürü unvanın aynı düzeyde görevler olarak değerlendirilmediği, sınav yapılmaksızın söz konusu unvana atanmanızın mümkün olmadığı

"savunma uzmanı" unvanı ile "şube müdürü" unvanın aynı düzeyde görevler olarak değerlendirilmemesi sebebiyle, sınav yapılmaksızın söz konusu unvana atanmanızın mümkün olmadığı, ancak; daha önce görev yürüttüğünüz kurumda, "şube müdürü" unvanlı kadroda asaleten görev yapmış olmanız ve mevzuatta aranan diğer şartları taşımanız kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olmadan, adı geçen unvana atanmanızın Kurumunuzun takdirinde olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 25/12/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 85. sayfa

Kara Kuvvetleri Komutanlığından yüzbaşı rütbesi ile malulen emekli olduğunuz ve iki yıl süreyle Silahlı Kuvvetlerde şube müdürü, ayrıca, orduevi müdürü ve özel eğitim merkezi komutanı görevlerinde bulunduğunuzdan bahisle, halen Dış Ticaret Müsteşarlığında "savunma uzmanı" unvanlı kadroda görev yürüttüğünüzü belirterek, görevli olduğunuz kurumda "şube müdürü" unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına katılmadan atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I ve III sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı; geçici 3'üncü maddesinde de, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 22/03/2006 tarihli ve 26116 Resmi Gazetede yayımlanan "Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" nin "Tanımlar" başlıklı 2'nci maddesinin (b) bendinde, aynı düzey görevin, hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri, ifade ettiği belirtilmiş; 5'inci maddesinin a/3 bendinde, "Şube Müdürü (yardımcı hizmet birimleri), Döner Sermaye Merkez Müdürü, İşletme Müdürü, Laboratuvar Müdürü" unvanlarına yer verilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 8'inci maddesinin (a) bendinde de, "şube müdürü" unvanlı kadroya atanma şartlarına yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 21'inci maddesinin (a) bendinde ise; "Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür." hükmü, 25'inci maddesinde de, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, halen görevli olduğunuz "savunma uzmanı" unvanı ile "şube müdürü" unvanın aynı düzeyde görevler olarak değerlendirilmemesi sebebiyle, sınav yapılmaksızın söz konusu unvana atanmanızın mümkün olmadığı, ancak; daha önce görev yürüttüğünüz kurumda, "şube müdürü" unvanlı kadroda asaleten görev yapmış olmanız ve mevzuatta aranan diğer şartları taşımanız kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olmadan, adı geçen unvana atanmanızın Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.