Unvan değişikliği sınavı sonuçlarının, sadece sınavı yapan Kuruma ait personelden unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için geçerli olduğu

Unvan değişikliği sınavı sonuçlarının, sadece sınavı yapan Kuruma ait personelden unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için geçerli olması sebebiyle, diğer kurumun sınavı esas alınarak mühendis kadrosuna atama yapılamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 26/12/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 86. sayfa

Bakanlığınıza naklen atanan ?'in, daha önce çalıştığı Kurum olan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce "Mühendis" kadroları için düzenlenen ve 22/04/2007 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yaptırılan unvan değişikliği sınavından yeterli puanı alarak başarılı bulunmasına karşın atanmasının yapılamadığından bahisle; geçmişte gerçekleştirilen bu sınav sonucuna göre, Kurumunuzda yeni bir unvan değişikliği sınavı yapılıncaya kadar adı geçen Personelin "Mühendis" kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 3'üncü maddesinde de, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Yönetmeliğin "Sınav şartı" başlıklı 11'inci maddesinin ikinci fıkrasında "Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir." hükmü yer almakta olup; "Sınavın şekli" başlıklı 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, "Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir." hükmü bulunmaktadır
Diğer taraftan, 11/02/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından şube müdürü ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsayacağı ifade edilmiş olup; "Görev grupları arasındaki geçişler" başlıklı 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de, unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişlerin, ilgili kadro için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, bahsi geçen Kurum Yönetmeliğinin "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinin unvan değişikliğine tabi görevlerin belirtildiği üçüncü fıkrasında "Mühendis" kadrosuna da yer verilmiş olup; "Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar" başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise, söz konusu kadroya atanabilmek için "Atanılacak unvana ilişkin en az dört yıllık fakülte ya da yüksekokullardan mezun olmak, son yıl sicil notunun (76) puandan aşağı olmaması." şartları getirilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından kendi kadroları için yaptırılan unvan değişikliği sınavı sonuçlarının, sadece bu Kuruma ait personelden unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için geçerli olması gerektiği değerlendirilmekte olup, naklen ataması yapılarak Kurumunuzda göreve başlayan adı geçen Personelin ise; "Mühendis" unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş olması, mevzuatta aranan diğer şartları taşıması ve Bakanlığınızca düzenlenecek unvan değişikliği sınavında başarılı bulunması halinde; Kurumunuzda yer alan "Mühendis" kadrosuna atanmasının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.