Sözleşmesi fesh edilen ancak dava eden personelin üyeliğinin devam edeceği

Yüksek Disiplin Kurulu kararı uyarınca sözleşmesi feshedilen ?? nin sendika üyeliğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 125 Tarih : 08/03/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 28. sayfa

Kurumunuz ?? Bölge Müdürlüğünde Başteknisyen olarak görev yapan ??. nın Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile 14/12/2004 tarihinden itibaren sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle sendika üyeliğine son verildiği, ancak adı geçen personelin bu işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle ??.. 2?nci İdare Mahkemesinde dava açtığı ve anılan Mahkemece dava konusu işlemin iptal edilmesi nedeniyle 18/10/2005 tarihinde görevine başlatıldığından bahisle ilgilinin sendika üyeliği konusunda yapılacak işleme esas olmak üzere Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun üyeliğin sona ermesini düzenleyen değişik 16?ncı maddesinin dördüncü fıkrasında ? Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer.? hükmü yer almakta olup, mezkur Kanunun ?Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi? başlıklı değişik 18?inci maddesinin son fıkrasında ise ? Görevden uzaklaştırma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin ve sair hallerde mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.? denilmektedir.
Yukarıda zikredilen Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda söz konusu personelin sendika üyeliğinin mahkeme kararı kesinleşinceye kadar devam etmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.