Asaleten Belediye Başkanı olarak görev yapmış olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmasının Kurumun takdirinde bulunduğu

Asaleten "Belediye Başkanı" olarak görev yapmış olan ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıyan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan "Tapu Sicil Müdür Yardımcısı" kadrosuna atanmasının Kurumun takdirinde bulunduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 26/12/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 87. sayfa

Daha önce "Belediye Başkanı" olarak görev yapmış olan ve halen Kurumunuzda "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" kadrosunda çalışan ?.'in; "Tapu Sicil Müdür Yardımcısı" kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; geçici 3'üncü maddesinde de, bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların haklarının saklı olduğu ifade edilmiştir.
Diğer taraftan, 16/07/2003 tarihli ve 25170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadroların belirtildiği 5'inci maddesinin "Yönetim Hizmetleri Grubu" nun düzenlendiği (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde, "Tapu Sicil Müdür Yardımcısı" kadrosuna da yer verilmiş olup; aynı Yönetmeliğin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğinde aranacak özel şartlar" başlıklı 24'üncü maddesinin (e) bendinde ise, söz konusu kadroya atanabilmek için aranacak genel koşulların yanında "En az 8 yıl hizmeti bulunmak; Kontrol Mühendisi, Mühendis, APK Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru, Kadastro Şefi, Şef, Ayniyat Saymanı, Tapu Tetkik Memuru kadrolarında 2 yıl, Rasıt, Uçak Kontrol Makinisti, Uçak Telsizcisi, Kadastro Teknisyeni, Nirengi Teknisyeni, Stereo Kıymetlendirme Teknisyeni, Kartograf, Teknisyen, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi, Mutemet, Santral Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Memur, Sekreter kadrolarında 3 yıl çalışmış olmak" özel şartları getirilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, adı geçen Personelin; daha önce asaleten "Belediye Başkanı" olarak görev yapmış olması ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan "Tapu Sicil Müdür Yardımcısı" kadrosuna atanmasının Kurumunuzun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.