Mazeret izni kulanan memurlara bus üreye ilişkin yardımın nakden ödenemeyeceği

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yıllık ve mazeret izinleri dönemlerinde sosyal yardımlar kapsamındaki yiyecek yardımının ödenmeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 5237 / 104, 212 Tarih : 13/06/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 81. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yıllık ve mazeret izinleri dönemlerinde sosyal yardımlar kapsamındaki yiyecek yardımının ödenip ödenmeyeceği konusunda görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin (E) fıkrasında; "Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz." hükmü ve "Yiyecek yardımı" başlıklı 212 nci maddesinde ise; "Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur." hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm gereği çıkarılan ve 11/12/1986 tarihli ve 19308 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; "Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarda yer alan açıklamalar doğrultusunda, her ne kadar yiyecek yardımı Devlet memurlarına sağlanan mali ve sosyal haklardan olsa da mezkur Yönetmelik hükmünden de anlaşılacağı üzere yemek verme şeklinde yapılan bir ayni yardım görünümünde olup, yıllık izin veya mazeret izni sürecinde bunun sağlanması mümkün olamayacağından bu süreler boyunca bu yardımdan faydalanamayacak Devlet memurlarına daha sonra bu yardımın nakden ödenmesi veya tazmin edilmesi gibi bir uygulamanın söz konusu olamayacağı değerlendirilmektedir.