İstifa sonrası geri dönüşte idarenin takdi yetkisi

İstifa etmiş bir memurun Kurumun takdir yetkisi sonucunda tekrar memuriyete alınabileceği Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 92, 97 Tarih : 17/03/1988
Kaynak 2 sayılı bülten 17. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 29.11.1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 92 inci maddesinin ilk fıkrasında; "iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." denilmektedir.

Diğer taraftan, adı geçen Kanununun değişik 97 inci maddesinde ise; "Memurlardan mali ve cezai sorumluluktan saklı kalmak üzere; A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 inci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, C) 95 nci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, D) 96 nci maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınmazlar." hükmü yer almaktadır. Bunlardan başka, 1984, 1985, 1986 ve 1987 yılları Mali Yılı Bütçe Kanunlarının "Kadroların Kullanımı" başlıklı maddelerinde; "...tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama amacıyla kullanılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Başbakanlığın iznine tabidir...? amir hükme yer verilmiştir. Devlet memurluğu görevinden istifa etmek suretiyle ayrılan bir şahsın; yukarıda yer verilen madde hükümleri muvacehesinde ve gerekli prosedürün tamamlanması kaydıyla tekrar memuriyet görevine dönmesinin ilgili kamu kuruluşunun hizmet ihtiyacı ve takdir yetkisi çerçevesinde mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.