TRT çalışan sözleşmeli personeli istfa sonrası memur kadrosuna atanması

Sözleşmeli stüdyo ve film yapım elemanı olarak görev yapmakta iken istifa eden ?.'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde Bakanlığınızda münhal bulunan VHKİ kadrosuna atamasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 02/08/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 12. sayfa

TRT Genel Müdürlüğünde sözleşmeli stüdyo ve film yapım elemanı olarak görev yapmakta iken istifa eden ?.'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde Bakanlığınızda münhal bulunan VHKİ kadrosuna atamasının mümkün olup olmadığı hususunda bilgi talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında;"İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 'İstihdam Şekilleri' başlıklı 49 uncu maddesinde;''Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun hizmetleri; memurlar, işçi sayılmayan sözleşmeli personel ve geçici personel eliyle gördürülür.'' hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde 2954 sayılı Kanuna göre herhangi bir kadroya bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalışan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara atanmasının mümkün olmadığı, görevinden istifa eden ilgilinin daha önce memuriyeti olması halinde açıktan atama prosedürüne uyulmak kaydıyla açıktan atanabileceği, ilk defa Devlet memuru olarak atanacak personelin ise Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olarak, ÖSYM tarafından ilan edilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolara yerleştirilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara geçebileceği mütalaa edilmektedir.