657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C ) bendi uyarınca geçici personel statüsünde çalışanın mahalli idareler seçiminde aday olması durumunda görevlerinden istifa etmesi gerektiği

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C ) bendi uyarınca geçici personel statüsünde istihdam edilen kişinin 29/03/2009 mahalli idareler seçiminde aday olması durumunda söz konusu görevlerinden istifa etmesi gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 2972 / 36 Tarih : 26/12/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 88. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre Kurumunuz kadrolarında görev yapan geçici personelin mahalli idareler seçimlerine aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa etmelerinin gerekip gerekmediği ve aday adayı olamamaları halinde görevlerine dönüp dönemeyecekleri hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 18/01/1984 tarihli ve 18285 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 36 ncı maddesinde; "Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan,13/06/1983 tarihli ve 18076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde; "Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 02/05/1961 tarihli ve 10796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde; Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilecekleri ifade edilmiştir.
01/02/2008 tarihli ve 26774 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/01/2008 tarihli ve 2008/13126 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinde ise; "Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; Kurumunuz emrinde görev yapan geçici personelin 29/03/2009 mahalli idareler seçiminde aday olması durumunda söz konusu görevlerinden istifa etmeleri gerekmekte olup; diğer taraftan, gerek İdare Mahkemeleri gerekse Danıştay Başkanlığı tarafından, milletvekili genel veya erken seçimlerine katılmak üzere istifa eden, ancak, aday listelerinde yer almamaları sebebiyle aday olamayanların, başvuruda bulunması ve seçime katılmak için ayrıldığı kadronun boş olması halinde, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca kesin seçim sonuçlarının açıklanmasından önce eski görevlerine döndürülebilmelerinin mümkün olacağı yönünde verilmiş kararlar bulunmaktadır. Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 7.10.2002 tarih ve 5767 sayılı yazısında; seçimlerde aday olabilmek için görevlerinden ayrılan Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin adaylığı ve seçimi kaybetmeleri halinde göreve döndürülmeleri konusunda kamu görevlileri ile ilgili uyuşmazlıkları çözen Danıştay'ın verdiği kararların uygulamaya ışık tutacağı, Danıştay'ın konuya ilişkin kararları karşısında, adaylığı ve seçimi kaybeden memurların göreve döndürülmesi konusunda Danıştay Kararları doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir. Bu itibarla, 29/03/2009 mahalli idareler seçimine katılmak üzere istifa eden ancak aday olamayanların, seçimlerin sonuçlanmasından önce verdiği dilekçeye istinaden eski görevine veya kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir göreve yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde dönebileceği mütalaa edilmektedir.