Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli hakkında farklı çalışma saati belirlenebileceği

Devlet Memurları Kanununda yer alan ve Devlet memurlarının bulundukları ilin sınırlarını ancak yetkili amirin izniyle terk edebilecekleri şeklindeki düzenlemeyi içeren hükmün 6111 sayılı Kanunla kaldırılması sonrası, İliniz Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli personelin görevleri gereği özel durumları nedeniyle ayrı bir düzenlemeye tabi tutulabilecekleri hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 99, 101 Tarih : 16/06/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 82. sayfa

Devlet Memurları Kanununda yer alan ve Devlet memurlarının bulundukları ilin sınırlarını ancak yetkili amirin izniyle terk edebilecekleri şeklindeki düzenlemeyi içeren hükmün 6111 sayılı Kanunla kaldırılması sonrası, İliniz Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli personelin görevleri gereği özel durumları nedeniyle bu düzenlemeden nasıl yararlandırılması gerektiği konusunda görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çalışma saatleri" başlıklı 99 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir." hükmü, "Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti" başlıklı 101 inci maddesindeyse; "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.
Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez."
hükmü yer almaktadır.

Mezkur hükümlerden de anlaşılacağı üzere; müdürlüğünüzde görevli arama ve kurtarma teknisyenlerinin gerek 24 saat esaslı olmak üzere nöbet hizmetiyle çalışmaları gerekse de afet ve acil durum hizmetlerinin niteliğinden kaynaklı nedenlerle kurumunuzca ilgili personele yönelik olmak üzere genel düzenlemelerin dışında özel düzenlemelerin yapılabilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.