İstifa sınıraması yalnız 657 sayılı Kanuna tabi istifaları içermektedir.

15.4.1958 tarih ve 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Talimatnamede öngörülmüş bulunan istihdam şekli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı dışında bir istihdam şekli olduğundan anılan Talimatname hükümlerine tabi olarak çalışırken istifa edenlerin durumunun mezkur kanunun 92 nci maddesi hükümleri kapsamında olmadığı Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 03/05/1990
Kaynak 5 sayılı bülten 13. sayfa

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 92 nci maddesinin 1 nci fıkrasında; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü bulunmaktadır.

Bu hükme göre iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerin veya çekilmiş sayılanların tekrar memurluğa dönmeleri mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan 15.4.1958 tarih ve 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Talimatname hükümlerine tabi olarak çalışırken istifa edenler yukarıdaki madde hükmünde yer alan "İki defadan fazla olmamak" ifadesi kapsamına girmemektedir. Zira sözkonusu Talimatnamede öngörülmüş bulunan istihdam şekli 657 sayılı Kanunun dışında kalan bir istihdam şeklidir.

Bu itibarla ilgi yazınızda konu edilen şahsın istifasının iki defayı geçmemesi nedeniyle sözkonusu fıkra hükümlerine göre yeniden memur kadrosuna atanması uygun mütalaa edilmektedir.