Belediye Encümeni kararıyla verilen ikramiyenin unvan yükselmesi puanlamasında 657 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinde düzenlenen ödül kapsamında değerlendirilemeyeceği

5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre başarılı hizmetlerinizden dolayı Belediye Encümeni kararıyla verilen ikramiyenin unvan yükselmesi puanlamasında 657 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinde düzenlenen ödül kapsamında değerlendirilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5393 / 49 Tarih : 31/12/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 89. sayfa

Altındağ Belediye Başkanlığında zabıta memuru olarak görev yaparken 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre başarılı hizmetlerinizden dolayı Belediye Encümeni kararıyla ikramiye verildiği ve daha sonra Sayıştay Başkanlığında bir göreve atandığınızı belirterek, almış olduğunuz ikramiyenin ödül mahiyetinde olup olmadığı ve Kurumunuzun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği ekinde yer alan değerlendirme formundaki puanlamaya tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin ilgi dilekçe ve eki incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123'üncü maddesinde, bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebileceği ve bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabileceği hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Belediye personelinin belediye başkanı tarafından atanacağı, son fıkrasında ise; sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebileceği hükme bağlanmıştır.
Bununla birlikte, 23/07/2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Ek-1 Değerlendirme Formunda, ilgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan her ödülün 4 puan olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, adı geçen Değerlendirme Formunda 4'üncü değerlendirme ölçütü olarak düzenlenen puanlama değerlendirilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş bulunan bir "ödül" bulunması gerekmektedir.
Bu itibarla, zabıta memuru olarak görev yaparken Belediye Encümeni kararıyla verilmiş olan ikramiyenin, 657 sayılı Kanunun 123'üncü maddesindeki ödül kapsamında değerlendirilemeyeceği ve dolayısıyla, değerlendirme formundaki puanlamaya tabi tutulmayacağı mütalaa edilmektedir.