Vergi Denetmeni unvanını ihraz etmiş Şube Müdürü unvanlı kadroya ve bu kadroyla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere atanabileceği

"Vergi Denetmeni" unvanını ihraz etmiş olan ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıyan kişinin, "Yönetim Hizmetleri Grubu" içerisinde yer alan "Şube Müdürü" unvanlı kadroya ve bu kadroyla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan açıktan atama mevzuatına uyulmak suretiyle atanması kurumun takdirinde olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 31/12/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 90. sayfa

Gelir İdaresi Başkanlığından "Vergi Denetmeni" unvanı ile emekli olduğunuzdan bahisle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükmü uyarınca, kamu kurumlarında yer alan hangi kadrolara görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan açıktan atanabileceğinize ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Emeklilerin yeniden hizmete alınması" başlıklı 93'üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104'üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92'nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler." hükmü yer almakta olup; 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30'uncu maddesinde ise, "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde de, kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11 maddesinde, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan görevlerin oluşturduğu meslek grupları arasında "Vergi Denetmenliği" görevine de yer verilmiş olup; 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin "Vergi denetmenliğine atanma" başlıklı 41'inci maddesinde ise; "Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları vergi denetmeni olarak atanırlar." hükmü bulunmaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Devlet memurluğuna alınmanıza ilişkin hukuki bir engelin bulunmaması halinde; kamu kurum ve kuruluşlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde "İdari Hizmetler Grubu"nda düzenlenmiş olan görevler ile "Yönetim Hizmetleri Grubu" içerisinde yer alan "Şube Müdürü" unvanlı kadroya ve bu kadroyla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere; "Vergi Denetmeni" unvanını ihraz etmiş olmanız ve mevzuatta aranan diğer şartları taşımanız kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan açıktan atanmanızın ilgili kurumun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.