Vekil öğeretmenlerin 92 madeden faydalanamayacağı

Milli Eğitim Bakanlığında 04/11/1997 ile 26/09/1998 tarihleri arasında stajyer Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmakta iken istifa eden ??ın, İzmir İli Tire Belediyesinde boş bulunan eğitmen kadrosuna, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca atanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 27/10/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 86. sayfa

Stajyer Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmakta iken istifa eden personelin, ??.. Belediyesinde boş bulunan eğitmen kadrosuna, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca atanıp atanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." denilmek suretiyle, istifa ederek Devlet memurluğundan ayrılanların kazanılmış hak aylık dereceleriyle sınav şartı aranmaksızın yeniden memurluğa atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Mezkur madde, adaylığı kaldırılarak asli memurluğa atanmış personelden istifa edenler hakkında uygulanabilmekte olup; aday memur iken istifa edenlerin ise gerekli koşulları taşımaları halinde sadece ayrıldıkları kurumlara yeniden atanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

İlgi yazı ekinde yer alan hizmet belgesinde, ?'ın görevinin sona erme nedeni istifa değil vekilliğin sona ermesi gösterilmekte olup; bu durumda ilgilinin söz konusu tarihler arasında Milli Eğitim Bakanlığında asli veya aday memur olarak değil, vekil öğretmen olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 04/11/1997 ile 26/09/1998 tarihleri arasında vekil öğretmen olarak görev yapan adı geçenin, Milli Eğitim Bakanlığında asli yahut aday memur olarak görev yapmaması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinden yararlanamayacağından bahisle, Tire Belediyesindeki eğitmen kadrosuna atanmasının mümkün bulunmadığı düşünülmektedir.