Akademik personelin belediyede geçici görevlendirilmesi

Mühendislik Fakültesi mezunu olan ve öğretim görevlisi olarak görev yapan bir personelin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükmü çerçevesinde geçici olarak görevlendirilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5393 / 49 Tarih : 22/03/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 33. sayfa

Mühendislik Fakültesi mezunu olan ve öğretim görevlisi olarak görev yapan bir personelin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükmü çerçevesinde geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde; ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, Belediye Başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, Belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü mali hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir.? hükmü yer almaktadır.
Mezkur hükme istinaden görevlendirileceklerin kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde istihdam edilmeleri ve bahse konu Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartları taşımaları gerekmekte olup, Belediye Kanununun anılan maddesindeki şartların sağlanmaması halinde söz konusu maddeye göre geçici olarak görevlendirme yapılamayacağı değerlendirilmektedir.