Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Programı mezununun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından aldığı lisans denklik belgesi çerçevesinde tercih yapabileceği

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Programı mezununun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından aldığı lisans denklik belgesi çerçevesinde tercih yapabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 06/01/2009
Kaynak 29 sayılı bülten 91. sayfa

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Programı mezunu olduğunuzu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Lisans denklik belgesi verildiğini, ancak ÖSYM sisteminde bu isimle herhangi bir program bulunmaması sebebiyle sisteme kendinizi "9007 Diğer" program mezunu olarak tanıttığınızdan bahisle yerleştirme işlemlerinde başvuru yapabileceğiniz kadro ve pozisyonlara ilişkin görüş talep ettiğiniz ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu Yönetmelikle Kamu Personel Seçme Sınavını yapma ve yerleştirme işlemleri ÖSYM'ye verilmiş bulunmaktadır. Mezkûr Yönetmelik gereği memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla uygulanan bu sistemde, Devlet memuru olmak isteyen adayların işe yerleştirilmeleri; adayların Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, adayların yerleştirilmelerinde başka bir niteliğe göre ayrım yapılması söz konusu değildir.
06/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43 üncü maddesinin (b) fıkrasında "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metot, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan 2008/4 KPSS Tercih Kılavuzunun 4.3 maddesinde "Yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir." açıklamasına yer verilmiştir.
Bu itibarla, ÖSYM sistemine kendinizi "9007 Diğer" program mezunu olarak tanıttığınız da göz önüne alındığında yapılacak yerleştirme işlemlerinde "4001 Herhangi bir lisans programından mezun olmak" şartı aranılan kadro ve pozisyonları tercih edebileceğiniz, ayrıca YÖK Başkanlığından mezun olduğunuz programın Türkiye'de mevcut olan yükseköğretim programlarından herhangi birine denkliğine ilişkin görüş alabilmeniz durumunda ise bundan sonraki yerleştirme işlemlerinde ÖSYM sistemindeki kayıtların da bu doğrultuda düzelttirilerek ilgili programların başvurabildiği kadro ve pozisyonlara başvuru yapabilmenizin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.