Birleşmiş Milletler Scientifik Officer olarak çalışan eş için aylıksız izin verilmesi

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 77, 108
Tarih06/08/2007
Kaynak27 sayılı bülten 15. sayfa
Özet657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi çerçevesinde Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü Eğitim Öğretim Bölümünde Scientific Officer olarak çalışmak üzere aylıksız izinli sayılan personelin memur olan eşine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesine göre aylıksız izin verilip verilemeyeceğine ilişkin
Bakanlığınızda Öğretmen olarak görev yapan personelin, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeli olan eşinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi çerçevesinde Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü Eğitim Öğretim Bölümünde Scientific Officer olarak çalışmak üzere aylıksız izin aldığı belirtilerek, kendisine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesine göre aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Aylıksız İzin" başlıklı 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir..." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, mezkur Kanunun "Yabancı Bir Memleket veya Uluslararası Kuruluşta Hizmet Alma" başlıklı 77 nci maddesinde "Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın izni ile (her üç yılda bir Başbakan'ın izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmi bir yıla kadar maaşsız izin verilebilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer alan hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; mezkur Kanunun 108 inci maddesindeki "yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine" ifadesi gereğince, kurumunun muvafakatı ile aylıksız izinli olarak yurt dışında görev alacak eşinden dolayı Bakanlığınız personeline aylıksız izin verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.
Bu görüş 1337 kez okundu.