İller Bankasında Daire Başkanı unvanlı kadroda görev yapan personele +3600 ek gösterge rakamının ve en yüksek Devlet memuru aylığının %210?u oranında özel hizmet tazminatı ödenemeyeceğine

iller Bankasında Daire Başkanı unvanlı kadroda görev yapan personele +3600 ek gösterge rakamının ve en yüksek Devlet memuru aylığının %210'u oranında özel hizmet tazminatı ödenemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 08/01/2009
Kaynak 29 sayılı bülten 92. sayfa

Kurumunuz emrinde Daire Başkanı unvanlı kadroda görev yapan personele +3600 ek gösterge rakamının ve en yüksek Devlet memuru aylığının %210'u oranında özel hizmet tazminatı ödenmesinin mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinde; "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmüne yer verilmiş ve söz konusu Kanuna ekli II sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA" bölümünde "Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" için +3600 ek gösterge rakamının uygulanacağı belirtilmiştir.
Diğer taraftan, 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının eki II Sayılı Cetvelin "(A) ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ" bölümünün 5 inci grubunda; Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda Müstakil Daire Başkanının (Ana ve yardımcı hizmet birimi) özel hizmet tazminatı oranı en yüksek Devlet memuru aylığının %210'u olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Başbakanlık ve Bakanlıklarda görev yapan Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi) için +3600 ek gösterge rakamının tespit edilmiş olması ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda Müstakil Daire Başkanının (Ana ve yardımcı hizmet birimi) özel hizmet tazminatı oranı en yüksek Devlet memuru aylığının %210'u olarak tespit edilmiş bulunması karşısında; Kurumunuz emrinde görev yapan Daire Başkanlarına +3600 ek gösterge rakamının ve en yüksek Devlet memuru aylığının %210'u oranında özel hizmet tazminatı ödenmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.