Akedemik personel 657 geçici 2 maddeden 1 derece verilemeyeceği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan ve 1416 sayılı Kanun uyarınca Üniversitesi adına 2001-2005 yılları arasında yurtdışında doktora öğrenimini tamamlayan Yrd. Doç. Dr. ??e 2914 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 1 derece verildiğini belirten ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 2 inci maddesinin G bendi uyarınca 1 derece daha verilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 2 Tarih : 04/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 89. sayfa

Üniversitede Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan ve 1416 sayılı Kanun uyarınca üniversite adına 2001-2005 yılları arasında yurtdışında doktora öğrenimini tamamlayan personele 2914 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 1 derece verildiğini belirten ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 2 inci maddesinin G bendi uyarınca 1 derece daha verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 6 ncı maddesinde; "Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır." denilmek suretiyle, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında doktora yapanlara bir derece verileceği hükme bağlanmıştır.

2914 sayılı Kanunun 20 inci maddesinde de; "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." denilmek suretiyle, 2914 sayılı Kanunda hüküm bulunmaması halinde 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş, ancak 2914 sayılı Kanunda hüküm bulunması durumunda 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması öngörülmemiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 2 nci maddesinde ise; "1/3/1970 tarihi ile 30/11/1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlar ile 30/11/1970'den 1/3/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan bu madde gereğince değerlendirmeye esas alınan, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olanların derece ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır?" hükmüne yer verilmiş olup, mezkur hükmün 01/03/1975 tarihinden sonra görev alınan personel açısından uygulama kabiliyeti bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; doktora öğrenimi yapan akademik personele derece verilmesi hususunun 2914 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde düzenlendiği, 2914 sayılı Kanunla düzenlenen bir konuda ise 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı, dolayısıyla doktora öğrenimi yapan ve 2914 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden istifade eden adıgeçenin, 657 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin G bendi hükmünden de yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı düşünülmektedir.