Tarım Ekonomisi alt programından mezun olan adayların yapabilecekleri tercihler

Ziraat Mühendisliği lisans programı Tarım Ekonomisi alt programından mezun olan adayların, hem "Ziraat Mühendisliği lisans programından mezun olmak" hem de "Tarım Ekonomisi lisans programından mezun olmak" şartı aranılan kadroları tercih edebilmeleri mümkün olduğundan, ilgilinin Devlet memuru olmaya ilişkin genel şartlar ile varsa tercih kılavuzunda yer verilen ve yerleştirildiği kadro için aranılan diğer özel şartlara da sahip olması durumunda atamasının yapılması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 12/02/2009
Kaynak 29 sayılı bülten 93. sayfa

KPSS 2008/4 yerleştirme işlemlerinde "4857 Tarım Ekonomisi lisans programından mezun olmak" niteliği aranılan Mühendis kadrosuna Ziraat Mühendisliği lisans programı Tarım Ekonomisi alt programından mezun bir adayın yerleştirildiğini belirterek, adayın ataması hususunda tereddüde düşüldüğünden bahisle Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir.
18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 20'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, açıktan atama yapacakları (B) grubu kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili makamlardan izin alındıktan sonra, bu kadroların koşullarının belirlenmesi amacıyla; yüksek öğretim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına; mahalli idareler İçişleri Bakanlığına; bunların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları DPB'ye başvurur." hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, Devlet Personel Başkanlığının bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk açısından inceleyerek sonucu manyetik ortamda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildireceği belirtilmiştir.
Bu çerçevede Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilen talepler, Başkanlığımızca Nitelik Kod Kılavuzu ve mer-i mevzuata uygunluk yönünden incelenerek, Başkanlığımız adına ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmekte ve ÖSYM Başkanlığı da bu kadro ve pozisyonları KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilerek yerleştirme işlemi gerçekleştirmektedir.
KPSS Tercih Kılavuzunda ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan nitelikler, ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları ile Başkanlığımızca onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler çerçevesinde kurumlar tarafından belirlenmekte ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ÖSYM Başkanlığınca ilan edilmektedir. Devlet Personel Başkanlığının bu husustaki görevi; ilan edilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilen kadrolar ve bu kadrolar için aranan nitelikleri, mer'i mevzuat ve Nitelik Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden incelemekten ibarettir.
Diğer taraftan, Nitelik-Kod Kılavuzunda öğrenime ilişkin koşullar diplomalar esas alınmak suretiyle "?. Bölümü mezunu olmak" şeklinde belirlenmişken, yerleştirme yapılan kurum ve kuruluşlardan gelen talepler ve ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme işlemlerinde başvuru esnasında kontrol yapılabilmesi için Üniversiteye girişte de kullanılan şekliyle, Yüksek Öğrenim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının katılımıyla yapılan çalışmalar sonunda öğrenime ilişkin koşullar, öğrenim düzeylerine göre mezun olunan alan ya da program esas alınmak suretiyle yeniden belirlenmiştir. Bu çalışmada, kurum ve kuruluşların talepleri de dikkate alınarak bazı alanlar veya programlar dengi başka bir alan veya program olmadığı için tek başına bir kod altında, birbirine denk olan alanlar aynı kod içerisinde ya da birbirine denk olmamakla birlikte YÖK veya Milli Eğitim Bakanlığınca benzeri eğitime sahip oldukları belirtilen alanlar ayrı bir kod içerisinde değerlendirilmiştir.
Başkanlığımızca en son yayımlanan söz konusu Nitelik Kod Kılavuzunda ziraat fakültelerinin bahse konu programları YÖK Başkanlığının görüşleri doğrultusunda "4825 Ziraat Mühendisliği lisans programından mezun olmak." ve "4857 Tarım Ekonomisi lisans programından mezun olmak." şeklinde ayrı ayrı kodlanmıştır. Ancak YÖK Başkanlığının ziraat fakültelerine ilişkin muhtelif tarihlerde verdiği kararları teyit eden ilgi yazı ekinde yer alan görüşünde; 28/01/2009 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında, 22/12/2006 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında 1999 Yılında Ziraat Fakültelerinin yapılandırılması sonucunda, Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Tarım Teknolojisi programlarına öğrenci alındığı ve mezun olan öğrencilerin diplomalarında yer alan program adı ile diplomalarda yer alan alt program adları dikkate alınarak KPSS'ye başvurabileceklerine ilişkin karar alındığı belirtilerek bu karar uyarınca Ziraat Mühendisliği programından mezun olan öğrencilerin de Ziraat Mühendisliği programı ile diplomalarında yer alan alt program adlarına göre KPSS'ye başvurabileceklerine karar verildiği belirtilmektedir.
Bu itibarla, Ziraat Mühendisliği lisans programı Tarım Ekonomisi alt programından mezun olan adayların, hem "Ziraat Mühendisliği lisans programından mezun olmak" hem de "Tarım Ekonomisi lisans programından mezun olmak" şartı aranılan kadroları tercih edebilmeleri mümkün olduğundan, ilgilinin Devlet memuru olmaya ilişkin genel şartlar ile varsa tercih kılavuzunda yer verilen ve yerleştirildiği kadro için aranılan diğer özel şartlara da sahip olması durumunda atamasının yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.