Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezununlarına bir derece verileceği

KPSS 2010/1 yerleştirmeleri sonucunda Bakanlığınız emrine 9 uncu derecenin 1 inci kademesine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan??ın, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezunu olduğunu belirten ve ilgiliye 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/5 bendi gereğince bir derece verilebileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 18/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 90. sayfa

2010/1 yerleştirmeleri sonucunda Bakanlığınız emrine 9 uncu derecenin 1 inci kademesine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan personelin, ?. Üniversitesi Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezunu olduğunu belirten ve ilgiliye 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/5 bendi gereğince bir derece verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ıncı maddesinin A/5 bendinde; "Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil), Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmüne yer verilmek suretiyle, dört yıl ve daha fazla yükseköğrenim gören sağlık bilimleri lisansiyerlerine bir derece verileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde; "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir?"denilmek suretiyle, hangi bölüm mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı konusunda, Yükseköğretim Kurulu yetkili kılınmıştır. Mezkur yetkiye istinaden Yükseköğretim Kurulu, 13/04/2006 tarihli kararıyla sağlık yönetimi mezunlarının, sağlık bilimleri lisansiyeri olarak değerlendirilebileceklerine karar vermiştir.

Bu itibarla, Bakanlığınızda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan ve Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi mezunu olan ilgilinin, Yükseköğretim Kurulu kararıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olarak kabul edilmesi sebebiyle, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/5 bendi hükmünden yararlandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.