KPSS sınavlarının geçerlilik tarihleri

En son öğrenim düzeyleri olan ortaöğretim/önlisans seviyesinden B grubu kadrolar için yapılan KPSS'lere katılan adayların bu sınavın geçerlilik süresi bitmeden lisans seviyesinden mezun adaylar için yapılacak KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınavına girmeleri halinde, ortaöğretim/önlisans düzeyinden katıldıkları KPSS sonuçlarının, yeni öğrenim düzeyleri olan lisans seviyesinden yapılacak KPSS B grubu sınav tarihine kadar geçerli olacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 13/02/2009
Kaynak 29 sayılı bülten 94. sayfa

08/09/2008 tarihinde lisans düzeyinden mezun olduğunuzu ancak 2008 KPSS'ye son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmadığınız için önlisans seviyesinden katıldığınızı belirterek, KPSS sonuçlarına göre gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerinde bahse konu sınav sonucunuz ile atanıp atanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz ilgi dilekçe incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.
18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS); memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zarurettir. Bu sebeple, son öğrenim düzeyleri altında bir öğrenim düzeyinden KPSS'ye girip tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi yapılan adayların, bu durumun tespit edilmesi halinde yerleştirilmeleri geçersiz sayılmaktadır.
Ayrıca, lisans mezunu adaylar için yapılan 2008 KPSS Lisans Kılavuzunun 1.Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar bölümünün 1.4 maddesinde "?Bir lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programından mezun olmamış olmak koşuluyla; önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) ve ortaöğretim (lise ve dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar 21 Eylül 2008 tarihinde yapılacak olan sınava gireceklerdir?" ile 2. Başvurma Koşulları bölümünün 2.1 maddesinde "?2008-KPSS LİSANS'a son başvuru tarihi olan 09 Mayıs 2008 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar önlisans veya ortaöğretim düzeyinde, 2008-KPSS ÖNLİSANSORTAÖĞRETİM'e son başvuru tarihi olan 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adaylar ise ortaöğretim düzeyinde sınava başvuramazlar. Bu nedenle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, 21 Eylül 2008 tarihinde yapılacak olan önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki sınava başvuramayacaklardır?" açıklamalarına yer verilmiştir. Aynı Kılavuzda 2008 KPSS Lisansa başvuru tarihleri olarak (28 Nisan 2008-09 Mayıs 2008) tarihleri belirlenmiştir.
Mezkur açıklamalar çerçevesinde, 2008 KPSS Lisansa son başvuru tarihi olan 09/05/2008 tarihi itibariyle lisans düzeyinden henüz mezun durumda olmayan, dolayısıyla son öğrenim düzeyi olan önlisans düzeyinden KPSS'ye giren adayların bu puanları ile yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde niteliklerini taşıdıkları kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzlarında, bu KPSS sonuçlarının B Grubu Kadrolar için kullanılmayacağı, A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların bu KPSS'ye girmelerine gerek olmadığı yönünde açıklamalara yer verilmekte olup, kamu kurum ve kuruluşlarının mezkûr Yönetmelikte B grubu kadrolar olarak tanımlanan kadroları için yapılan yerleştirme işlemlerinde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarının kullanılması mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla en son öğrenim düzeyleri olan ortaöğretim/önlisans seviyesinden B grubu kadrolar için yapılan KPSS'lere katılan adayların bu sınavın geçerlilik süresi bitmeden lisans seviyesinden mezun adaylar için yapılacak KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınavına girmeleri halinde, ortaöğretim/önlisans düzeyinden katıldıkları KPSS sonuçlarının, yeni öğrenim düzeyleri olan lisans seviyesinden yapılacak KPSS B grubu sınav tarihine kadar geçerli olacağı mütalaa edilmektedir.