Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisinin ?Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak? şartı aranılan pozisyonuna yerleştirilen adayın ön lisan diploması olmaması sebebiyle atamasının yapılamayacağı

KPSS 2008/4 merkezi yerleştirme işlemi neticesinde kurumunuzdaki "Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak" şartı aranılan Memur pozisyonuna yerleştirilen bir adayın halen Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olması ve ön lisan diploması olmaması sebebiyle atamasının yapılamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 19/02/2009
Kaynak 29 sayılı bülten 95. sayfa

KPSS 2008/4 merkezi yerleştirme işlemi neticesinde kurumunuz emrine nitelikleri arasında öğrenime ilişkin "Herhangi bir önlisans programından mezun olmak" şartı aranılan Memur pozisyonuna yerleştirilen bir adayın halen Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olduğunu ve ilişiğini kesmeden önlisans diploması almaya hak kazandığını gösteren bir belge ibraz ederek atanmasını talep ettiğini belirterek adayın atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.
Mezkûr Yönetmeliğin Adayların başvurmaları ve atanmaları başlıklı 25 inci maddesinde "Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu'nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar.
Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.
(Değişik üçüncü fıkra: 11/12/2006-2006/11473 K.) Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.
Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz." hükmüne, Hak iddia edilemeyecek durumlar başlıklı 26 ncı maddesinde ise "KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmez.
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesi'nde ve Tercih Formu'nda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemez.
Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, adayın girdiği 2008 KPSS Ortaöğretim/Önlisans Kılavuzunun 2.1 maddesinde "Bu sınava ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir." ve devamında "Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır" açıklamasına; KPSS 2008/4 Tercih Kılavuzunun Tercihlerin Yapılması İçin Genel Bilgiler başlıklı bölümünün 2.1 maddesinde "Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği son gün itibariyle, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.", Kadro ve Pozisyonlara Atanma başlıklı bölümünün 6.2 maddesinde ise "Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir. İlgili kılavuzda ise yerleştirmeye son başvuru tarihi 05/01/2009 olarak belirtilmiştir.
Ayrıca, Danıştay 10. Dairesinin 28/10/1998 tarihli ve E:1998/3320 sayılı ile Danıştay 5. Dairesinin 11/04/1995 tarihli ve E:1994/6419 sayılı intibak işlemine ilişkin kararlarında; lisans düzeyinde öğretim görenlerden ilk dört yarı yıl sonunda tüm derslerden başarılı olup 3. ve 4. sınıfa devam etmeye hak kazananların belirli istisnalar dışında herhangi bir nedenle okuldan ayrılmaları halinde önlisans diploması almalarının mümkün olup öğrenciliğin devamı sırasında önlisans belgesi alınmasına yasal olanak bulunmadığı, okulla ilişik kesilmeden alınan belgenin önlisans diploması almaya hak kazanıldığını gösteren bir belge olup bir önlisans diploması olmadığı belirtilmiştir.
Bu itibarla, aday hakkında yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.