Seçim için istifa edenlerin ne zaman göreve başlatılacakları

12/06/2011 tarihinde yapılacak olan 24 üncü Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak üzere istifaen görevinden ayrılan Bakanlığınız personelinin milletvekili adayı gösterilmemesi sebebiyle ilgili siyasi partiden aday gösterilmediğine dair yazılı belge getirmek suretiyle görevine dönme talebinde bulunduğunu belirten ve milletvekili geçici aday listelerinin yayımlanmasını beklemeksizin ilgilinin göreve başlatılabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 2819 / 18 Tarih : 15/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 93. sayfa

12/06/2011 tarihinde yapılacak olan 24 üncü Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak üzere istifaen görevinden ayrılan Bakanlığınız personelinin milletvekili adayı gösterilmemesi sebebiyle ilgili siyasi partiden aday gösterilmediğine dair yazılı belge getirmek suretiyle görevine dönme talebinde bulunduğunu belirten ve milletvekili geçici aday listelerinin yayımlanmasını beklemeksizin ilgilinin göreve başlatılıp başlatılamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 10/06/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı 18 inci maddesinde; "Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 26/04/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde; "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almakta olup; mezkur maddede öngörülen süreyi, ilgililerinin kamu kurumlarına müracaat etmeleri hususundaki azami süre olarak kabul etmek gerekir.


2839 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde; "Siyasi partilerin genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri Yüksek Seçim Kuruluna alındı belgesi karşılığında ön seçim gününden en geç on gün sonraki gün, saat 17.00'ye kadar verirler.
Yüksek Seçim Kurulu, bunları derhal il seçim kurullarına bildirir. Yüksek Seçim Kurulu, bütün siyasi partilerin aday listelerini Resmi Gazete ve radyo ile il seçim kurulları da kendi çevrelerine ait olanları alışılmış araçlarla geçici listeler halinde ilan ederler."
ve 24 üncü maddesinde; "Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy verme gününden önceki ellibeşinci gün, seçim çevreleri itibariyle Resmi Gazete ve radyo ile ilan eder?" hükümlerine yer vermek suretiyle, Yüksek Seçim Kurulunun siyasi parti milletvekili aday listelerini geçici ve kesin listeler şeklinde ayrı ayrı olarak ilan edeceği belirtilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun 09/03/2011 tarihli ve 27869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7/3/2011 tarihli ve 157 sayılı Kararıyla belirlenen 24 üncü Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerinin 19/04/2011 tarihinde geçici listeler ve 29/04/2011 tarihinde de kesin listeler şeklinde Yüksek Seçim Kurulunca Resmi Gazetede ilan edileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 24 üncü Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak üzere istifaen görevinden ayrılan ve milletvekili adayı gösterilmemesi sebebiyle görevine dönme talebinde bulunan personelin; milletvekili aday listelerinin kesin listeler şeklinde yayımlanacağı 29/04/2011 tarihinden itibaren tekrar eski görevinde veya kazanılmış hak aylık derecesindeki başka bir görevde istihdamının mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.