Üniversite idari teşkilatı

Üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyette bulunan Resim Heykel Müzesinin müdürlük şeklinde teşkilatlandırılması hk.


Kanun / Madde(ler) 2547 / 51 Tarih : 21/10/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 44. sayfa

................. Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyette bulunan Resim ve Heykel Müzesi?nin müdürlük şeklinde teşkilatlandırılarak kadro cetvelinin oluşturulması hakkındaki ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 26?ncı maddesinde, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile vakıfların, Kültür ve Turizm Bakanlığı?ndan izin almak şartıyla, kendi hizmet konularının veya amaçlarının gerçekleştirilmesi için her çeşit kültür varlığından oluşan koleksiyonlar meydana getirebileceği ve müzeler kurabileceği belirtilerek, bu müzelerin kuruluş amacı, görevi ve yönetim şekil ve şartları ile gözetim ve denetiminin yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

İlgi yazı ekinde yer alan .............. Üniversitesi Rektörlüğünün Başkanlığınıza muhatap yazısında, 1937 yılında Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesinde, Türkiye?nin ilk resim ve heykel müzesi olarak açılmış bulunan ve halen bahsedilen Üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak hizmetlerini sürdüren Resim ve Heykel Müzesi?nin yukarıda belirtilen madde hükmü uyarınca hazırlanan yönetmeliğinin 17/02/2003 tarihli ve 25023 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 12/08/2003 tarihli ve 16/34 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile de, anılan Müzenin bu Üniversite bünyesinde idari bir birim olarak yapılandırılarak, kadrolarının ayrı bir cetvelde düzenlenmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.

İlgi yazıda da, söz konusu Müzenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51?inci maddesi uyarınca müdürlük olarak teşkilatlandırılarak, kadro cetvellerinin oluşturulması istenilmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51?inci maddesinde, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanlığı, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunacağı, daire başkanlıkları ve müdürlüklerin, üniversitelerde yönetim kurulunun kararı ile genel hükümlere göre kurulacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu maddeye göre kurulacak idari teşkilatın kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir.

Bahsedilen Kanun Hükmünde Kararname?nin 26?ncı maddesinde de, üniversite idari teşkilatını oluşturacak birimler;

- Genel Sekreterlik, - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, - Personel Daire Başkanlığı, - Komptrolörlük Daire Başkanlığı, - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, - Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, - Hukuk Müşavirliği, - Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, - Hastane bulunan üniversitelerde Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü

şeklinde sıralanmış olup, 27-37?nci maddelerinde de bu birimlerin tek tek görevleri belirtilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde, söz konusu Müzenin müstakil bir müdürlük olarak teşkilatlanması mümkün görülmemekle beraber, belirtilen Müzenin görevleri ile Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı?nın görev tanımları birlikte değerlendirildiğinde, bu Daire Başkanlığı bünyesinde yer alacak bir birim (müdürlük) şeklinde oluşturulmasının imkan dahilinde olduğu düşünülmektedir.

Bu sebeple, adı geçen Müzenin görevlerinin nitelik ve özelliği dikkate alınarak müstakil bir birim olarak düzenlenmesi, ancak ilgili mevzuatta bunu temin edecek şekilde değişiklik yapılması ya da müstakil bir birim oluşturulmasına yönelik kanuni düzenleme yapılması halinde mümkün olabilecektir.

Diğer taraftan, kurulma işlemleri kadro alınması ile tamamlanmakta olup, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çıkarılan Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.