KPSS sınavından sonra öğrenim seviyesi değişen, geçerli sınav esas alınarak ataması yapılan adayın başvuru sırasında yeni öğretim seviyesinin bildirmemesi neticesinde intibakının yapılması

KPSS sınavından sonra öğrenim seviyesi değişen, geçerli sınav esas alınarak ataması yapılan adayın başvuru sırasında yeni öğretim seviyesinin bildirmemesi neticesinde intibakının yapılması ve diploması ile görevde yükselme sınavlarına başvurmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 50 Tarih : 19/02/2009
Kaynak 29 sayılı bülten 98. sayfa

2007 KPSS yerleştirme işlemi neticesinde Bakanlığınız emrine önlisans mezunu olarak Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna yerleştirilen ve ataması yapılarak göreve başlayan bir adayın, daha sonra 04/09/2006 tarihinde lisans düzeyinden mezun olduğunu gösterir belgeyi ibraz ederek intibakının yapılmasını talep ettiği belirtilerek, adayın ataması ile intibak işlemi hususlarında tereddüde düşüldüğünden bahisle Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.
Bilindiği üzere, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS); memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zarurettir. Bu sebeple, son öğrenim düzeyleri altında bir öğrenim düzeyinden KPSS'ye girip tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi yapılan adayların, bu durumun tespit edilmesi halinde yerleştirilmeleri geçersiz sayılmaktadır.
Lisans mezunu adaylar için yapılan 2006-KPSS/1 Kılavuzunun "1.Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar" başlıklı 1.5 maddesinin ikinci fıkrasında "2004 KPSS'ye ortaöğretim ya da önlisans düzeyinden girmiş adaylardan, 2006-KPSS/1'e başvuru tarihi itibariyle öğrenim düzeyinde değişiklik olanların (lisans düzeyinden bir öğrenim kurumundan mezun olanların) 2004 KPSS sonuçları geçerliliğini yitireceğinden 2006-KPSS/1'e girmeleri gerekir." açıklaması yer verilmiştir. Aynı Kılavuzda 2006 KPSS/1'e başvuru tarihleri olarak (01 Mayıs 2006-12 Mayıs 2006) tarihleri belirlenmiştir.
Mezkur açıklamalar çerçevesinde, 2006 KPSS/1'e son başvuru tarihi olan 12/05/2006 tarihi itibariyle henüz lisans düzeyinden mezun durumda olmayan, dolayısıyla son öğrenim düzeyi olan önlisans düzeyinden KPSS'ye girerek kurumunuz emrine yerleştirilen adayın, söz konusu kadroya atanmasına engel herhangi bir husus bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/12-d maddesinde "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmüne, 18/04/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in Öğrenim düzeyi başlıklı 5 inci maddesinde ise; "Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeyleri kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterilir. Devlet memurlarının;
a) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, APK Uzmanı, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim,
b) Programcı, Şef, Amir ve bu düzeyde görevlere atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim,
c) Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu düzeydeki görevlere atanabilmeleri için en az orta öğrenim,
görmüş olmaları şarttır." hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, söz konusu intibak işleminin memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler hakkında uygulanabileceği, haklarında intibak hükümleri uygulanamayanların ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak öğrenim seviyelerine uygun görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılabilecekleri mütalaa edilmektedir.