Yıllık izin kullanılması

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi gereğince 6 aylık sözleşme yapılan, 6 aylık sözleşme süresini doldurduktan sonra personelden kamu hizmeti veya askerlik hizmeti süresi toplamı bir yıldan fazla olanlara yıllık izin kullandırılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 21 Tarih : 15/08/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 20. sayfa


Kamu Personel Seçme Sınavı ile Kurumunuz emrine sözleşmeli personel olarak açıktan ataması yapılanlarla 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi gereğince 6 aylık sözleşme yapıldığını, 6 aylık sözleşme süresini dolduran personelden kamu hizmeti veya askerlik hizmeti süresi toplamı bir yıldan fazla olanlara yıllık izin kullandırılmasının mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere,399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinde; "Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tesbitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti göz önüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez.
Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip sözleşme döneminde kullanılması mümkün değildir." hükmü; 58 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin yıllık izin verilmesine esas hizmetin tespitinde söz konusu personelin hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmetinin göz önüne alınması gerektiğinden, bahsi geçen personele 6 aylık sözleşme süresini doldurmasını müteakip yıllık izin verilmesinin mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.