657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapanların geçerliliği devam eden bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubu kadro ya da sözleşmeli pozis. müracaat edebile.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapanların geçerliliği devam eden bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubu kadro ya da sözleşmeli pozisyonlara müracaat edebilecekleri, yerleştirilen adayların 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerine tabi olmadan kadro ve pozisyonlara atanabilmeleri, ayrıca ÖSYM Başkanlığınca yapılan 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirilmesi yapılanların, aynı KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca Başkanlığımız adına yapılacak KPSS Yerleştirme işlemlerine ya da ilgili kurumlar adına bu Başkanlıkça yapılacak sözleşmeli personel yerleştirme işlemlerine başvurmalarının mümkün bulunduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 50 Tarih : 16/02/2009
Kaynak 29 sayılı bülten 99. sayfa

Bilindiği üzere, 30/01/1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği'nde 11/10/1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu ve sözleşmeli statüde personel ihtiyaçlarının karşılanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçilmişti. Merkezi memurluk sınavlarına girenlerin işe yerleştirilmeleri; kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri çerçevesinde adayların merkezi sınav başarı puanı, kurum ve unvan tercihleri alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile de Kamu Personel Seçme Sınavı'nı yapma ve yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına verilmiştir.
Diğer taraftan, merkezi yerleştirmenin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara ilk defa personel alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temin edilebilinmesi olup, gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse ilgili vatandaşlarca Başkanlığımıza iletilen talepler çerçevesinde, ayrıca sınavın uygulanmasında yaşanan problemlerin giderilmesi amacıyla mezkur Yönetmelikte Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinde 30/11/2007 tarihli ve 2007/12991 Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle, Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar ( Yerleştirilen ve ataması yapılan, yerleştirilen ilgili kuruma başvurmayan ya da yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadro/pozisyonun niteliğini taşımadığı tespit edilen), daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacakları hükme bağlanarak, adayların aynı KPSS puanı ile birden fazla yerleşmelerine son verilmiştir.
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesi hükmü ile, Devlet memurluğundan çekilmiş bulunanların veya çekilmiş sayılanların yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir memuriyete atanabilmeleri için gerekli süreler düzenlenmiş olup, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ya da 657 sayılı DMK nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmakta iken görevlerinden çekilerek, gerek 657 sayılı Kanuna tabi görevlere gerekse anılan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir göreve atananlar hakkında bahse konu hükmün uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.
İlaveten, 18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi yerleştirmenin kapsamı; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi çerçevesinde Devlet memuru olarak istihdam edilecek kadrolar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilecek kişilere ait pozisyonlara yapılacak yerleştirmeleri kapsamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan mezkur Kanun'un 4/B maddesi çerçevesindeki istihdamlar, adı geçen Yönetmelik ve merkezi yerleştirme kapsamında değildir. Bu meyanda, ÖSYM Başkanlığınca "KPSS Yerleştirme İşlemi" adı altında gerçekleştirilen ve mezkur Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilecek personele ilişkin alımlar; ilgili kurumlar ile ÖSYM Başkanlığının ikili görüşmeleri neticesinde, Başkanlığımızca belirlenen Nitelik-Kod Kılavuzu ve adı geçen Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın usulü çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan işlemlerdir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, adayların aynı sınav sonucunu kullanarak merkezi yerleştirme sisteminden birden fazla yararlanması engellenmekle birlikte, bu uygulama ÖSYM Başkanlığınca Başkanlığımız adına 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerini kapsadığından, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmakta iken geçerliliği devam eden bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubunda yer alan kamu kurumlarına ait kadro ya da sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilen adayların, halen çalışmakta oldukları görevlerinden istifa etmeleri halinde 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerine tabi olmadan söz konusu kadro ve pozisyonlara atanabilmeleri, ayrıca ilgili kurumlar adına ÖSYM Başkanlığınca yapılan 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirilmesi yapılanların, aynı KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca Başkanlığımız adına yapılacak KPSS Yerleştirme işlemlerine ya da ilgili kurumlar adına bu Başkanlıkça yapılacak sözleşmeli personel yerleştirme işlemlerine başvurmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.