Mesai saatleri deşında görevmahalli haricinde alınan raporların izine çavrileceği

Mesai saatleri dışında memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucuları acil servisleri tarafından verilen hastalık raporunun geçerli olup olmadığı, hastalık izni içinde memuriyet mahalli dışından alınan raporların geçerli olup olmadığı hk. (10/01/2012-25118)


Kanun / Madde(ler) 657 / 105 Tarih : 10/01/2012
Kaynak 33 sayılı bülten 201. sayfa


Bakanlığınızda laborant olarak görev yapan ?'ın 17/12/2011-18/12/2011 tarihleri arasındaki hafta sonu tatilini geçirmek üzere il dışına çıktığını, 19/12/2011 tarihinde saat 07:20'de Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurarak 19/12/2011-21/12/2011 tarihleri arasında kullanılmak üzere 3 günlük rapor aldığını, bu raporu takiben 21/12/2011 tarihinde de Eskişehir İyiler Ana Sağlık Merkezindeki 26-14-042 nolu Aile Hekimi ? tarafından ilgiliye 21/12/2011-30/12/2011 tarihleri arasında kullanılmak üzere 10 günlük rapor verildiğini belirterek, söz konusu raporların geçerli olup olmadığı ile ilgilinin 19/12/2011 tarihinde almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; "Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur." hükmü, söz konusu madeninin beşinci fıkrasında ise " Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Devlet memurlarının mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışında;
- Resmi sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak acil servisleri tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,
- Özel sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği,
mütalaa edilmektedir.
Diğer taraftan, mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla,
- Bakanlığınız personelinin 19/12/2011 tarihinde saat 07:20'de Eskişehir Devlet Hastanesinin Acil Servisine başvurarak 19/12/2011-21/12/2011 tarihleri arasında kullanılmak üzere aldığı (3) günlük hastalık raporunun, mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışındaki resmi sağlık hizmeti sunucu acil servisi tarafından verilmesi sebebiyle söz konusu raporun hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,
- mezkur Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre Devlet memurunun kanuni izinlerini(hastalık izni de dahil) kullanması sırasında memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi gerektiğinden, Eskişehir İyiler Ana Sağlık Merkezinde 26-14-042 nolu .. tarafından 21/12/2011 tarihinde ilgiliye verilen 10 günlük raporun hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,
mütalaa edilmektedir.