TSK görevli memurlar ve disiplin cezası

Türk Silahlı Kuvvetlerinde sivil memur olarak görevli personelin amirine hakaret etmesi sebebiyle yargılanıp mahkum olması halinde terfi işleminin 926 sayılı Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personele uygulandığı şekilde uygulanması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 232 Tarih : 07/12/1999
Kaynak 18 sayılı bülten 67. sayfa

..... Kurumunuzda sivil memur olarak görevli personelin amirine hakaret etmesi sebebiyle mahkum olduğu, kesinleşen karar gereği tutuklu bulunduğu 72 günlük sürenin terfi tarihinden düşülüp düşülmeyeceği hususuna ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 232 nci maddesinde Türk Silahlı kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmayacak maddeler sayılmış ve 233 maddesinde ise ?Bu Kanunun 7 nci bölümünde yer alan ?Disiplin?e ait 124-126 ncı maddelerindeki hükümlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli personel hakkında uygulanmasından, Türk silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümleri saklıdır.? hükmü yer almaktadır.

211 sayılı Türk silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 32 maddesinde ?Disiplinin muhafazası ve hizmete müteallik hususlarda tekamülü teşvik ve temin için mükafat ve ceza tedbirlerine müracaat olunur. Mükafat ve cezaya ait tedbirler kanun ve nizamlara göre alınır.? hükmü yer almaktadır. Ayrıca konu hakkında 22.5.1930 tarih ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu hükümler uyarınca ilgili sivil personelin disiplin sebebiyle yargılanıp mahkum olması halinde uygulamanın 926 sayılı Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personele uygulandığı şekilde uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.