Görevde yükselmede hizmet değerlendirmesi

Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatındaki müdür yardımcısı pozisyonuna yapılacak olan görevde yükselme sınavına yapılan başvurularda merkez ve taşra teşkilatı için farklı hizmet sürelerinin aranması durumunda Yönetmelik hükümlerine göre hesaplama yapılmasının uygun olacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 12/05/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 98. sayfa

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatındaki müdür yardımcısı pozisyonuna görevde yükselme eğitimi ve sınavı kapsamında atama yapılacağını; bu pozisyona yapılacak atamalarda merkez teşkilatta Şef, Teknik Şef, Başmühendis, Başmimar veya Teknik Uzmanlıkta 3 yıl, taşra teşkilatında ise Şef, Başmühendis veya Teknik Şeflikte 4 yıl çalışmış olma şartı arandığını; bazı personelin hem merkez hem de taşra teşkilatında hizmeti bulunduğunu, ancak bu personelin ne merkezde 3 yıl ne de taşrada 4 yıl hizmeti bulunduğunu, ayrıca taşrada çalışan kimi personelin geçici görevlendirme suretiyle merkez teşkilatta hizmeti bulunduğunu belirten ve merkez teşkilattaki müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler ile geçici görevlendirme suretiyle merkez teşkilatta geçen sürelerin birlikte değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin "Hizmet süresi" başlıklı 6 ncı maddesinde; "Devlet memurlarının görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için kurumların çıkaracakları görevde yükselme yönetmeliğinde belirtilen süre kadar bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olması şarttır?" ve 15 nci maddesinde; "Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenler..." hükümlerine yer verilmek suretiyle, görevde yükselme mahiyeti kapsamındaki atamalarda, hizmet süreleri ve alt görevlerde bulunma sürelerinin kamu kurumlarınca çıkarılacak yönetmeliklerde tespit edileceği belirtilmiştir.

Mezkur hükümlere istinaden çıkarılan ve 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde; "Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir. ?
c) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Merkez Teşkilatında Şef, Teknik Şef, Başmühendis, Başmimar veya Teknik Uzmanlıkta 3 yıl, Taşra teşkilatında Şef, Başmühendis veya Teknik Şeflikte 4 yıl çalışmış olmak,
3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak. ?
Gerekir."
denilmek suretiyle, merkez teşkilattaki müdür yardımcısı pozisyonuna atanacaklar için aranılan hizmet süresi, merkez ve taşra teşkilat için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Merkez teşkilattaki müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için, bahse konu unvanlarda hem taşra hem merkez teşkilatta hizmeti bulunan personelin, bu hizmetlerinin birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı, ancak söz konusu hizmetlerin birlikte değerlendirilmesinde taşra teşkilatta geçen sürelerin 3/4'ünün dikkate alınması ve bu sürenin de merkez teşkilatta geçen süreye eklenmek suretiyle toplam hizmet süresinin tespit edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, merkez teşkilatta şef olarak 2 yıl, taşrada şef olarak 1 yıl olmak üzere toplam 3 yıl hizmeti bulunan personelin; merkezdeki 2 yıllık hizmetine, taşra hizmetinin 3/4'ü (12 ay x 3/4=9 ay) eklenerek ilgilinin merkez teşkilattaki hizmet süresi 2 yıl 9 ay olarak tespit edilecek ve 3 yıldan az hizmeti bulunması sebebiyle müdür yardımcılığına atanması mümkün olamayacaktır.

Öte yandan, merkez ve taşra teşkilatındaki geçici görevlendirme sürelerinin, bu görevlendirmenin fiilen yapıldığı yer itibariyle değerlendirilmesi, diğer bir deyişle merkez teşkilatta geçen geçici görevlendirmeler merkezde, taşra teşkilatında geçen geçici görevlendirmeler ise taşrada geçmiş gibi kabul edilerek söz konusu hizmet sürelerinin tespitinde dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; mezkur Genel Müdürlüğün merkez teşkilattaki müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için merkez ve taşra teşkilatta geçen sürelerin birlikte değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu, ancak söz konusu hizmetlerin birlikte değerlendirilmesinde taşra teşkilatında geçen sürelerin 3/4'ünün dikkate alınması ve bu sürenin de merkez teşkilatta geçen süreye eklenmek suretiyle toplam hizmet süresinin tespit edilmesi gerektiği, ayrıca merkez ve taşra teşkilattaki geçici görevlendirme sürelerinin, bu görevlendirmenin fiilen yapıldığı yer itibariyle değerlendirilerek hizmet sürelerinin tespitinde dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.