Başuzman kadrosuna atanan tabibin, serbest çalışması

Yazdır
KategoriSözleşmeli/399
Kanun / Madde(ler)399 / 5
Tarih17/11/1995
Kaynak12 sayılı bülten 37. sayfa
ÖzetGenel İdare Hizmetleri Sınıfında Başuzman kadrosuna atanan tabibin, Çalıştığı kurumda tabip hizmeti vermesinin mümkün bulunmadığı hk.

Kurumunuzda tabip olarak sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen personelin I sayılı Cetvele tabi Başuzman kadrosuna geçirilerek bu kadroda tabip olarak hizmetinden yararlanılıp yararlanılamayacağı ve mesleğini serbest olarak icra edip edemeyeceğine ilişkin tereddüt konusunu içeren ilgi yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin değişik (b) fıkrası uyarınca I sayıLI Cetvele tabi personel hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci maddesinde "Hiç bir memur, sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz." hükmü bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ihdas edilen uzman kadrolarının, kurumların teşkilat kanunları ile kendilerine verilen görev, yetki ve sorumlulukları ile uyumlu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir. Kurumunuzdaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfından uzman kadrolarında da Türkiye Kömür işletmelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak personel istihdamı gerekmekte olup, Sağlık Hizmetleri sınıfına giren tabiplik hizmetinin genel idare hizmetlerine ait uzmanlık kadrolarının görev alanı ile ilişkilendirilemeyeceği mütalaa olunmaktadır. Diğer taraftan, 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun"da tabiplik sanatını icra edebilme şartlan ve kimlerin tabiplik yapabilecekleri belirtilmiş olup, 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun'un 4 ncû maddesinde de "Birinci madde kapsamına giren personelden özel kanunlarına göre meslek ve sanatların» serbest olarak icra etme tak ve yetkisine sahip olanlar, istedikleri takdirde, birinci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile serbest olarak çalışabilirler. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmez." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 2 nci maddesinde ise "Kama Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma sûresi 45 saattir. Ancak bu Kanunun 4 ncü maddesinde tanınmış olan haktan yararlananlar için bu sûre 40 saattin Günlük çalışma saatleri 657 ve 926 sayılı Kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir denilmektedir. Bu itibarla, kurumunuzda tabip olarak görev yapın personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Başuzman kadrosuna atanması halinde bu kadroda kurumunuza tabip hizmeti vermesinin mümkün bulunmadığı, ancak yukarıda belirlenen esaslara uyulması kaydıyla mesai saatleri dışında tabiplik mesleğini serbest olarak icra edebileceği mütalaa edilmektedir

Bu görüş 1642 kez okundu.