Memur olma niteliğini kaybetme

Yazdır
KategoriDisiplin
Kanun / Madde(ler)657 / 98, 126, 128
Tarih29/01/2001
Kaynak21 sayılı bülten 6. sayfa
ÖzetÇalıştığı bakanlıktan başka bir bakanlığa, görevinden ayrılmasında sakınca olmadığı hakkında adli, idari veya inzibati yönden bir soruşturmanın bulunmadığının sorulması ve olumlu cevap alınması üzerine, naklen geçen ve yeni görevine başlayan personelin daha sonra eski çalıştığı Bakanlığın Yüksek Disiplin Kurulunca Devlet memurluğundan çıkarma kararının bildirilmesi üzerine bu çerçevede sözkonusu personel hakkında yapılacak işleme ilişkin

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ?Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir.? 128 inci maddenin son fıkrasında ise ?Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.? hükümleri bulunmaktadır. Diğer taraftan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ?Kurulların Görev Alanları? başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında; Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bunların bağlı kuruluşlarında görevli memurların Devlet memurluğundan çıkarma cezaları hakkında bunların bağlı bulundukları Yüksek Disiplin Kurullarınca karar verileceği düzenlenmiştir.

Bu itibarla, personelin, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiili ........Bakanlığı personeli iken işlemiş ise de, adı geçenin Bakanlığınıza naklen geçme talebinde bulunması ve .......... Müdürlüğüne yazdığınız yazıya cevaben ilgili hakkında devam eden bir soruşturmanın bulunmadığının bildirilmesi üzerine3.11.2000 tarihinde şahsın Bakanlığınızda göreve başlaması ve 18.10.2000 gün ve 404-1-436 sayılı ......... Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun Devlet memurluğundan çıkarma kararının ........ Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünce ilgilinin Bakanlığınızda göreve başladıktan sonra 8.1.2001 tarihinde bildirilmesi ve ilgili kişinin bu tarihte Bakanlığınız personeli olması sebebiyle soruşturma dosyasının Bakanlığınızca istenerek konu hakkında belirtilen hükümlerle birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E de yer alan ?Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.? hükmü ve yine aynı Kanunun 98 inci maddesi hükmü dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 1431 kez okundu.