2000 yılından sonra ön lisans diploması alan belediye başkanının görevde yükselme ile atanabileceği kadrolar

Belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı kadrolarında görev yapmış ya da görev yapmakta olup da, 2000 Yılı sonrasında ön lisans diplomasını aldığı halde belirtilen tarihlerde görevde bulunmayanlar ileTarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen hizmet süresi şartını taşımayanların ve daha önce şef, uzman ve şube müdürü unvanlarını kazanmamış olanlar ile 5'inci ve 6'ncı hizmet bölgelerinde hizmeti bulunmayanların, şef, uzman ve şube müdürü unvanlı kadrolara, ayrıca, daha önce daire başkanı olarak görev yapmış ancak, 5'inci ve 6'ncı bölge hizmeti bulunmayan personelin söz konusu unvanlı kadrolara atanıp atanamayacaklarına hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 19/06/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 3. sayfa

Belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı kadrolarında görev yapmış ya da görev yapmakta olup da, 2000 Yılı sonrasında ön lisans diplomasını aldığı halde belirtilen tarihlerde görevde bulunmayanlar ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen hizmet süresi şartını taşımayanların ve daha önce şef, uzman ve şube müdürü unvanlarını kazanmamış olanlar ile 5'inci ve 6'ncı hizmet bölgelerinde hizmeti bulunmayanların, şef, uzman ve şube müdürü unvanlı kadrolara, ayrıca, daha önce daire başkanı olarak görev yapmış ancak, 5'inci ve 6'ncı bölge hizmeti bulunmayan personelin söz konusu unvanlı kadrolara atanıp atanamayacaklarına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 18/01/1984 tarihli ve 2972 sayılı "Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun"un ek 3'üncü maddesinde, "Subaylar, astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere, kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta memur veya kadrolu işçi olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılarak Belediye Başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenler, hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış olmaları kaydıyla, seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden iki ay içinde daha önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları halinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilirler. Ancak yargı kararı ile belediye başkanlığı görevi sona erenler ve istifa edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 92'nci maddesinde, "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü düzenlenmiştir.
Bununla birlikte, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmeliğin 15'inci maddesinin ikinci fıkrası da, "Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." hükmünü getirmiştir. Adı geçen Genel Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde ise "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." denilmektedir.
Ayrıca, 05/02/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in değişik "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde, "Bu Yönetmelik, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personelden Müdür ve daha alt kadrolarda istihdam edilen personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 5'inci maddesinde, görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolardan "Yönetim Hizmetleri Grubu"nda şube müdürü unvanı belirtilmiş olup, belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısı unvanının ise bu Yönetmelik kapsamı dışında olduğu anlaşılmaktadır.
Öte yandan, 31/12/2005 tarihli ve: 26040 sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 21'inci maddesinin (b) bendinde, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişlerde görevde yükselme eğitim ve sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." denilmektedir. Aynı Yönetmeliğin geçici 1'inci maddesinde de, "15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları taktirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler."hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 26/06/2000 tarihli ve 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen değişik ek 1 inci maddede; "190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,
a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,
b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,
c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına,
atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.
Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.
Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.
5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait, yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir." hükümleri yer almakta olup, üçüncü fıkrasında da, birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerektiği ve diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şartın aranmayacağı belirtilmiş bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, şef, uzman ve şube müdürü unvanlı kadrolara atanması düşünülen ilgililerin durumlarının, belirtilen mevzuata göre değerlendirilerek; Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunmak ve söz konusu tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak kaydıyla, öğrenim durumu itibariyle, Bakanlığınızın görevde yükselmeye ilişkin Yönetmeliğinin geçici 1'inci madde hükmünün uygulanmasının uygun olduğu, daha önce görev yapılan belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı ve daire başkanı unvanlı kadrolardan şube müdürü, uzman ve şef unvanlı kadrolara atanmanın görevde yükselme mahiyetinde bir atama olmaması sebebiyle, bahsedilen kadrolara ilişkin öğrenim durumu ile hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli eğitim, sertifika ve ehliyet gibi belgelere sahip olunması halinde, Bakanlığınızın takdirinde olduğu, 5'inci ve 6'ncı hizmet bölgelerine atanma hususunda ise ilgili mevzuata göre işlem tesis edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.