Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://karar.memurlar.net/dpb/gorus/9c9a1345-b139-e411-a1b0-14feb5cc13c9/
Yazdırılma Tarihi : 13 Kasım 2019 Çarşamba 02:14

Kınama cezasının kaldırılması

KategoriDisiplin
Kanun / Madde(ler)657 / 125, 135, 136
Tarih03/05/2002
Kaynak22 sayılı bülten 34. sayfa
ÖzetDisiplin amirleri tarafından verilmiş bulunan kınama cezalarının ne şekilde kaldırılacağı hk.

Disiplin amirleri tarafından verilmiş bulunan kınama cezasının kaldırılıp kaldırılamayacağı ile kaldırılabilecekse kim tarafından ve nasıl kaldırılacağı hususunda tereddüte düşüldüğünden Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun I2S inci maddesinin (B) bendinde Kınama Cezası "Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmelidir." şeklinde tamamlanmış aynı maddenin alt berillerinde kınama cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış bulunmaktadır. Mezkur kanunun 126 ncı maddesinde de uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından verileceği hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Kanunun disiplin cezalarına itiraza ilişkin 135 inci maddesinin birinci fıkrasında, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazın, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabileceği belirtilmiş, 136 ncı maddesinde ise "Disiplin amirleri ve disiplin kurudan tarafından verilen disiplin cezalarıma karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.

Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalan kesinlesin İtiraz halinde, itiraz mercileri karan gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler..." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, disiplin amirleri tarafından verilmiş bulunan kınama cezalarına karşı varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına itiraz yapılabileceği, itiraz mercilerinin de karan gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi hafifletebilecekleri veya tamamen kaldırabilmelerinin mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 5017 kez okundu.