Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanmada aranılan şartlar

Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için aranan şartlar bakımından, Ticaret Meslek Lisesi diploması ile farklı kurumlardan alınan sertifikaları ibraz edenlerin farklı eğitim sürelerine tabi oldukları ve sertifikaların içeriğinin farklı olduğundan bahisle, uygulamaya esas olacak görüşün sorulduğu ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 14/07/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 6. sayfa

Bakanlığınızın görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin Yönetmeliğinde bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için aranan şartlar bakımından, Ticaret Meslek Lisesi diploması ile farklı kurumlardan alınan sertifikaları ibraz edenlerin farklı eğitim sürelerine tabi oldukları ve sertifikaların içeriğinin farklı olduğundan bahisle, uygulamaya esas olacak görüşün sorulduğu ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 15'inci maddesinde yer verilen, "Kurumlar bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler." hükmü gereğince, kurumlar görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları özel yönetmeliklerinde düzenlemişlerdir.
Söz konusu hüküm gereğince, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin: 6'ncı maddesinin n/4 bendinde, bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; "Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek Bilgisayar İşletmenliği kursunda başarılı olmak" şartı yer almaktadır.
Bu itibarla, "bilgisayar işletmeni" kadrosuna atanacak personelin; bilgisayar işletmeni olabilmek için gerekli bilgiyi sağlayan, resmi olarak onaylanan ve sertifika verme yetkisine sahip olan kurumlardan aldığı belgelerin geçerli olması gerektiği düşünülmekte olup; bu çerçevede, söz konusu belgelerin Kurumunuzca değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.