Hapis cezasının tecil edilmesi 399sayılı KHK tabi sözleşmeli ve 4/B sözleşmeli çalışmanıza engel teşkil etmektedir.

Bir kamu kuruluşunda sözleşmeli personel olarak işe başlayacağınızı, 2007 yılında elektrik hırsızlığı sebebiyle 6 ay 20 gün hapis cezası aldığınızı, söz konusu cezanın tecil edilmesinin herhangi bir kamu kurumunda çalışmaya başlamanıza olanak sağlamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 48 Tarih : 13/06/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 101. sayfa

Bir kamu kuruluşunda sözleşmeli personel olarak işe başlayacağınızı, 2007 yılında elektrik hırsızlığı sebebiyle 6 ay 20 gün hapis cezası aldığınızı, söz konusu cezanın tecil edildiğini ve söz konusu tutarın tarafınızca ödendiğini belirten ve herhangi bir kamu kurumunda çalışmaya başlamanızda herhangi bir sakınca olup olmadığı hususunda bilgi talep eden ilgi yazı ekindeki 18/05/2011 tarihli bilgi edinme talebiniz incelenmiştir.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar" başlıklı 7 nci maddesinde; "Sözleşmeli olarak işe alınacak personelin;
a) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları, ?
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,
??.
gerekir?",
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin temel düzenleme niteliğindeki; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesinin ilk fıkrasında; "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gereklidir." ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde; "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar: ?
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak?"
hükümlerine yer verilmek suretiyle, hapis cezasının süresine bakılmaksızın, hırsızlık suçundan mahkum olanların; 657 sayılı Kanuna tabi memur, 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel olarak atanamayacakları belirtilmiştir.


Diğer taraftan, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Hapis cezasının ertelenmesi" 51 inci maddesinde; "(1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;
a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,
b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması,
Gerekir.
(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir.
(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.
(4) Denetim süresi içinde;
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,
b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine,
Mahkemece karar verilebilir.
(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.
(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.
(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.
(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır."
denilmek suretiyle, "hapis cezasının ertelenmesi" müessesesinin mahkumiyeti ortadan kaldırmayacağı, sadece anılan maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde hapis cezasının infaz edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; elektrik hırsızlığından almış olduğunuz mahkumiyet sonucunda hapis cezanızın ertelenmesinin mahkumiyeti ortadan kaldırmadığı; bu bağlamda söz konusu mahkumiyetin gerek 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel, gerekse 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel olarak atanmanıza engel teşkil ettiği mütalaa edilmektedir.