Kınama cezasına itiraz

Teftiş Kurulu Başkanı tarafından "Kınama" cezası ile tecziye edilen bir Başmüfettişin bu cezaya karşı itirazının ilgili bakana yapılmasının gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 125 Tarih : 30/05/2002
Kaynak 22 sayılı bülten 54. sayfa

Teftiş Kurulu Başkanı tarafından "Kınama" cezası ile tecziye edilen Başmüfettişin verilen cezaya karşı itirazını nereye yapacağı konusundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "itiraz" başlığı altındaki 135 inci maddesinde "Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınam* eczalarına kartı kiraz, vana bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kuru Hurin» yapılabilir.

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Disiplin ve yüksek disiplin kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların yetki ve sorumluluklarım düzenlemek amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış bulunan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 24.10.1982 gün ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Mezkur Yönetmeliğin disiplin amirlerinin tayin ve tespitine dair esaslara ilişkin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında "Başbakan ve Bakanlar başında bulundukları Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı ile bunların bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiridirler. Bu sıfatla haiz bulunduktan yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler." denilmekle olup, bu hükümden hakanların başında bulundukları Bakanlık teşkilatında görev yapan bütün memurların disiplin amiri oldukları anlaşılmakladır.

Diğer taraftan, 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinde. Bakanlıklardaki Teftiş Kurulu Başkanlıklarının bakanın emri ve onayı üzerine bakan adına görevlerini yaptıkları belirtilmiş, 29.4.1992 tarih ve 21213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Bakanlığı Teftiş Kurula Tüzüğü" nün "Kuruluş ve Bağlılık" başlığı altındaki 3 üncü maddesinde de "Teftiş Kurulu, bir Başkanla başmüfettişler müfettişler ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır." Hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere Bakanlıklardaki Teftiş Kurulu Başkanlıktan doğrudan bakana bağlı ve kendilerine verilmiş bulunan görevleri kukanın emri ve onayı üzerine bakan adına yürütmektedirler.

Bu konudaki, Bakanlığınız görüşüne iştirak edilmekte olup Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli Başmüfettişe Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilmiş bulunan kınama cezasına karşı itirazın. Teftiş Kurulu Başkanlığının doğrudan Bakana bağlı olması ve Bakanın da Teşkilatta görev yapan bütün memurların disiplin amiri olması nedeniyle ilgili Bakana yapılması gerekliği değerlendirilmektedir.