Belediye başkanlığından öğretmenliğe atanan memurun "ilçe özel idare müdürü" kadrosuna atanması

Belediye Başkanı olarak çalıştıktan sonra eski görevi olan öğretmenliğe geri dönen ilgilinin, görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın "ilçe özel idare müdürü" kadrosuna naklen atanıp atanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 03/06/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 7. sayfa

Belediye Başkanı olarak 10 yıl süreyle görev yürüttükten sonra eski görevi olan öğretmenliğe geri dönen ??ın, "ilçe özel idare müdürü" kadrosuna naklen atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmeliğin 15'inci maddesinin ikinci fıkrası da, "Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." hükmünü getirmiştir.
Ayrıca, 05/02/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in değişik "Kapsam" başlıklı 2'inci maddesinde, "Bu Yönetmelik, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personelden Müdür ve daha alt kadrolarda istihdam edilen personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 5'inci maddesinde, görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolardan "Yönetim Hizmetleri Grubu"nda "ilçe özel idare müdürü" unvanı belirtilmiş olup, belediye başkanı unvanının ise bu Yönetmelik kapsamı dışında olduğu anlaşılmaktadır. Mezkur Yönetmeliğin "Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 19'uncu maddesinin (a) fıkrasında ise, "Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla, diğer görevlere atanmak mümkündür." hükmü ile, (b) bendinde, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir." hükmü getirilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, "belediye başkanı" kadrosundan "ilçe özel idare müdürü" kadrosuna atanmanın görevde yükselme mahiyetinde bir atama olmaması sebebiyle, daha önce belediye başkanlığı görevinde bulunmuş olan ?..ın, münhal bulunan "ilçe özel idare müdürü" kadrosuna naklen atanmasının, mevzuatta yer alan şartları taşıması kaydıyla, Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.