Disiplin cezası ile görevine son verilen memurun geri dönüşü

Devlet memurluğundan çıkarılmaya dönük olarak tesis edilen yüksek disiplin kurulu kararının yargı yoluyla iptali üzerine, ilgilinin tekrar memuriyete geri dönmesinin anılan yargı kararında memuriyete dönüşünü öngören bir hükmün bulunması halinde mümkün olabileceği, böyle bir hükmün bulunmaması halinde ise personel hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılmasının gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 98 Tarih : 22/01/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 5. sayfa

Genel Müdürlüğünüz?de görev yaparken, görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezası ile tecziye edilerek Memuriyetle ilişiği kesilen ..... ..... hakkında ..... Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararı neticesinde, ilgilinin tekrar memuriyete başlatılıp başlatılamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesinde; ?Devlet Memurlarının;

a) Bu Kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; b) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi c) Memurluktan çekilmesi; d) Ölümü; hallerinde memurluğu sona erer.? hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, ilgilinin Devlet Memurluğundan çıkarma cezasına karşı açılmış ve memuriyete geri dönüşünü öngören mahkeme kararı bulunmadığından, genel hükümler çerçevesinde işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.