Belirli cezaları alanların belirli görevlere atanması

Bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü gibi unvanlarda görev yapan personelin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmiş olanların atanamayacakları görevlerle ilgili hükmü içeren 657 sayılı Kanunun 132 nci maddesi kapsamında bulunmadığı ve anılan maddede belirtilen görevlerde bulunanların sözü edilen cezaları almaları durumunda atanma niteliklerini kaybettiklerinden bu görevlerine devamlarının mümkün olmadığı hk


Kanun / Madde(ler) 657 / 132 Tarih : 20/08/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 36. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde sayılanlar ile bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü gibi unvanlarda görev yapmakta iken aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenlerin görevlerinden alınıp alınamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 132 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, ?Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar.? hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, haklarında aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmiş olanların hangi görevlere atanamayacakları 657 sayılı Kanunun sözü edilen 132 nci maddesinde belirtilmiş olup; bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü gibi unvanlarda görev yapanlar bu kapsamda bulunmamaktadır. Diğer taraftan, ilgili maddede belirtilen görevlerde bulunanların sözü edilen cezaları almaları durumunda atanma niteliklerini kaybettiklerinden bu görevlerine devamlarının mümkün olmadığı değerlendirilmekte olup, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü gibi unvanlarda görev yapan personelin madde kapsamında olmaması sebebiyle işledikleri fiillerin görevlerinin gerektirdiği itibar ve güveni zedelemesi durumunda hizmet gereği olarak bu görevlerinden alınıp alınmayacağı hususu ise Kurumunuz takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.