Öğretmenlik ve okul müdür yardımcılığı yapan kişinin kitlerde atanabileceği kadrolar hakkında

Öğretmenlik ve okul müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan personelin, ? Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan müdür yardımcılığına veya daha alt düzeyde bir pozisyona sınavsız atanıp atanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 399 / 3 Tarih : 11/06/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 8. sayfa

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarında öğretmenlik ve okul müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan bir personelin, Genel Müdürlüğünüzde müdür yardımcılığına veya daha alt düzeyde bir pozisyona sınavsız atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Genel Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde, "Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri?", ifade eder." şeklinde tanımlanmakta ve söz konusu Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde de, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." denilmektedir.
Diğer taraftan, 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" nin 29'uncu maddesinin (b) bendinde, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere ve alt grubundaki görevlere atamalar, bu Yönetmelikteki disiplin ve sicil şartları dikkate alınmak suretiyle görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde okul müdür yardımcısı kadro unvanı yer almamaktadır.
Bu çerçevede, daha önce okul müdür yardımcısı unvanlı görevi yürüten personelin bahsedilen unvanının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer almaması sebebiyle, kazanılmış hak olarak değerlendirilemeyeceği, ancak daha önce başka kurumda görev yürüttüğü unvanlı görevler dikkate alınarak, yönetim hizmetleri grubunun dışında yer alan ve görevde yükselme mahiyetinde değerlendirilmeyen pozisyonlara sınavsız atanmasının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.