Aday devlet memurnun geçici süreli görevlendirilemeyeceği

Geçici görevin yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması şartı ile geçici süreli görevlendirilecek memurun görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapacağı işin mesleği ile ilgili olması şartı dikkate alındığında, Rektörlüğünüz aday Devlet memurlarının Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde geçici süreli olarak görevlendirilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 7 Tarih : 10/11/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 105. sayfa

Rektörlüğünüzde görev yapan ve ilgi yazı eki listede adı-soyadı ve unvanı belirtilen 4 adet aday Devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde geçici süreli görevlendirilmelerine ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinde; "Bu Kanuna tabi memurlara, 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir.
Yukarıdaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder."
hükmü, aynı Kanunun Ek 9 uncu maddesinde de; "Geçici süreli görevlendirme yoluyla başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Ek madde 1'e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür.
b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer haklarından yararlanırlar.
c) Geçici görevlendirme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır.
e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek kararıyla yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirtilir."
hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 31/01/1974 tarih ve 14785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; " a) 7 ve daha yukarı bir dereceden göreve ilişkin boş bir kadronun bulunması,
b) Kurum içinden bu görevi yürütecek elemanın kısa sürede sağlanamaması,
c) Görevin, yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması,
hallerinde geçici süreli görevlendirme mümkündür." hükmü, söz konusu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; " Memur:
a) Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin mesleği ile ilgili bulunması,
b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi,
c) Çalıştığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması, hallerinde geçici süreli olarak görevlendirilebilir."
hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 55 inci maddesinde, "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir."
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, geçici görevin yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması şartı ile geçici süreli görevlendirilecek memurun görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapacağı işin mesleği ile ilgili olması şartı dikkate alındığında, aday Devlet memurlarının adaylık eğitimleri ile yetişme sürecini tamamlamadığından bahsi geçen personelin bu şartları yerine getirmediğinin düşünülmesi sebebiyle, söz konusu aday memurların Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde geçici süreli olarak görevlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.