Hastahaneye gidiş geliş süreleri yıllık izinden düşülemez.

Devlet memurlarının tedavi amacıyla hastanelere gidişlerinde hasta sevk kağıdı düzenlenemeyeceği, hastaneye gidiş geliş sürelerini personelin yıllık izninden düşülemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 102,103 Tarih : 06/12/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 107. sayfa

Devlet memurlarının tedavi amacıyla hastanelere gidişlerinde hasta sevk kağıdı düzenlenmemesi sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında farklı uygulamalar olduğunu, bazı kurumların hastaneye gidiş geliş sürelerini personelin yıllık izninden düştüğünü belirterek, konuya açıklık getirilmesi ve muayene ve tedavi işlemlerin hangi ortak belirlemelere göre yapılması gerektiği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, "Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ" 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri (5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler hariç) 15/01/2010 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılmıştır.

31/12/2009 tarihli ve 27499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ'nin "Sevk işlemleri ve sevk belgesi" başlıklı 2 nci maddesinde, "Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, devir tarihinden itibaren, kurum tabiplikleri dahil birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına, sevkli olarak veya doğrudan, T.C. kimlik numarası ve kimlik tespiti için gerekli bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport) ile birlikte, sağlık karnesi olmaksızın müracaat edebileceklerdir. Kamu personeli için ayrıca, hasta yollama kağıdı (hasta sevk kağıdı) düzenlenmeyecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmet sunucuları, devir tarihinden itibaren müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için, SUT'ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden, T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/provizyon alacaklardır."
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,
-Devlet memurlarının sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat etme ve söz konusu kurum ve kuruluşlarda tedavi işlemlerine ilişkin kurallar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmekte olup, buna göre kamu personeli sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan, T.C. kimlik numarası ve kimlik tespiti için gerekli bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport) ile birlikte, sağlık karnesi olmaksızın müracaat edebilmekte ve bahsi geçen personel için ayrıca hasta yollama kağıdının(hasta sevk kağıdı) düzenlenmemesi gerektiği,
-sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene ve tedavi için giden personelin hastaneye gidiş-dönüş sürelerinin ilgilinin yıllık izninden düşülmemesi gerektiği,
mütalaa edilmektedir.