Raporu kuruma iletmeyen memurun çalışmış sayılayacağı

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara aykırı hastalık raporu alan ve söz konusu raporu süresi içinde çalıştığı kuruma bildirmeyen memurun çekilmiş sayılıp sayılmayacağı hk.(29/06/2012-9834)


Kanun / Madde(ler) 5510 / 94 Tarih : 29/06/2012
Kaynak 33 sayılı bülten 216. sayfa

Kurumunuz personeli ?'ın devamsızlığından dolayı çekilmiş sayıldığını, ancak, ilgilinin bilahare göreve gelmediği günlere ilişkin olarak hastalık raporu ibraz ettiği ve bu raporların mevzuata uygunluğu konusunda tereddüde düşüldüğünü belirterek, konuyla ilgili Başkanlığımızın görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin "Hastalık raporu ve izin süreleri" başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında; "Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. ?" hükmü, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. ?" hükmü, beşinci fıkrasında ise; "Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;
- İlgilinin kontrol muayenesi sonrasında 10 günü aşan raporunu sağlık kurulundan alması gerekirken tek hekimden alması nedeniyle raporun usule aykırı olarak alındığı, ayrıca, ilgilinin raporunu hastalık iznine çevrilmek üzere aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden mesai saati bitimine kadar bağlı olduğu disiplin amirine intikal ettirme yükümlülüğünü yerine getirmediği,
- Usulüne aykırı olarak alınmış bu hastalık raporlarının izne çevrilemeyeceği, ilginin müstafi sayıldıktan sonra raporu ibraz etmesi, dolayısıyla kendisine raporun usule aykırı olduğunun bildirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle, mezkur Yönetmeliğin 7/5 maddesinin uygulama kabiliyetinin bulunmadığı,

- Danıştay 12 nci Dairesinin Esas No: 2004/2273 Karar No: 2007/607 sayılı Kararında, usulüne aykırı rapor aldığı halde, kurumuna bunu bildirmeyen ve görevine gelmemeyi sürdüren kişi hakkında tesis edilen müstafi sayılma işleminin hukuka aykırı olmadığı belirtilmiştir. Danıştayın Kararı da dikkate alınarak, zamanında bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen, bununla birlikte usule aykırı rapor aldığı tespit edilen personel hakkında 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesinde hukuki olarak bir engel bulunmadığı mütalaa edilmektedir.