SSK emeklisi eşin tedavisinin kurumca karşılanamayacağı

Yazdır
KategoriTedavi Yardımı
Kanun / Madde(ler)657 / 209, 210
Tarih14/11/1995
Kaynak12 sayılı bülten 18. sayfa
ÖzetDevlet Memurunun, Sosyal Sigortalar Kanuna göre emekli olan esinin emekli olduğu mevzuat uyarınca Sağlık Yardımından yararlanma İmkanı olması sebebiyle, Devlet memurlarının tabi olduğu mevzuat çerçevesinde sağlanan sağlık yardımından yararlanma imkanının bulunmadığı hk.

Bakanlığınızda Devlet memuru olarak görevli ..........'in Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli ve sağlık yardımı anılan Kurum tarafından karşılanan eşi .............için Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Karnesinin iade edilmesi halinde Bakanlığınız tararından sağlık Karnesi verilerek tedavi giderlerinin karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 209?'uncu maddesinde "Devlet memurları ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır?" ve 210 uncu maddesinin son fıkrasında "209 uncu madde ile bu madde bükümleri Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır." hükmü yer almaktadır. Mezkur hüküm uyarınca sözkonusu hüküm uygulamasını göstermek üzere 11.8.1973 tarih ve 14622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurlarıma Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" 27.7.1973 tarih ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Sözkonusu Yönetmeliğin Tedavi ve yol giderlerinden faydalanacak plânları belirleyen 3 üncü Maddesinin (A) bendinin (b) fıkrasında "Devlet memurunun her hangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi," hükmü yer almaktadır. Anılan hükümde yer alan "yararlanamayan" ibaresinin, sağlık yardımından yasal olarak yaralanma imkanı bulunmayan olarak anlaşılması gerekmektedir. Buna göre, Devlet memurunun Sosyal Sigortalar Kanununa göre emeldi olan eşinin emeldi olduğu mevzuat uyarınca sağlık yardımından yararlanma imkanı almaş sebebiyle Devlet memurlarının tabi olduğu mevzuat çerçevesinde sağlanan sağlık yardımından yaralanmasına imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 1735 kez okundu.