Sözleşmeli posizyonunda memur olark görev yapan ilgilinin daha önce analiz uzmanı olark görev yapmassı esas alınarak mühendis pozisyonuna atanamıyacağı

Genel Müdürlüğünde memur pozisyonunda görev yapan ilgilinin daha önce Milli Savunma Bakanlığında plan proje analiz uzmanı (elektronik mühendisi) olarak sözleşmeli pozisyonunda çalıştığını belirterek, sınavsız iki sayılı cetvele tabi mühendis pozisyonuna atanıp atanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 399 / 3 Tarih : 22/05/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 9. sayfa

Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde memur pozisyonunda görev yapan ?.ın daha önce Milli Savunma Bakanlığında plan proje analiz uzmanı (elektronik mühendisi) olarak sözleşmeli pozisyonunda görev yaptığını belirterek, sınavsız iki sayılı cetvele tabi mühendis pozisyonuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 3'üncü maddesinde de, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 06/01/2006 tarihli ve 26045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5'inci maddesinde mühendis unvanına unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, adı geçen personelin Milli Savunma Bakanlığında plan proje analiz uzmanı olarak istihdam edildiği anlaşılmış olup, söz konusu mühendis unvanını ihraz etmiş sayılmayacağı değerlendirilmektedir. Bu itibarla, ilgili kişinin Kurumunda açılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olması kaydıyla, mühendis pozisyonuna atanabilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.